Στις 18 Φεβρουαρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τρίμηνη διαβούλευση, εκδίδοντας σχετική Πράσινη Βίβλο, βάσει της οποίας θα καταρτίσει ένα Σχέδιο Δράσης για να «ξεκλειδώσει» εξωτραπεζικές δυνατότητες χρηματοδότησης, ώστε οι νεοσύστατες επιχειρήσεις να μπορούν να προοδεύσουν και οι μεγαλύτερες εταιρείες να αναπτυχθούν περαιτέρω.

Το Υπουργείο σημειώνει ότι η Ένωση Κεφαλαιαγορών είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που απαιτεί συνεχείς προσπάθειες επί πολλά έτη, ωστόσο εκτιμά πως είναι δυνατό να επιτευχθεί ήδη πρόοδος σε ορισμένους τομείς κατά τους προσεχείς μήνες.

Στόχος της Πράσινης Βίβλου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών είναι να δώσει το έναυσμα για μια συζήτηση σε όλη την ΕΕ σχετικά με τα πιθανά μέτρα για τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς κεφαλαίων.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει Σχέδιο Δράσης το καλοκαίρι του 2015, το οποίο θα περιλαμβάνει έναν χάρτη πορείας καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την οικοδόμηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών έως το 2019.

Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθορίσει τι ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

•βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για όλες τις επιχειρήσεις καθώς και για έργα υποδομής σε όλη την Ευρώπη,

•παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ, ώστε να μπορούν να αντλούν χρηματοδότηση εξίσου εύκολα όπως και οι μεγάλες επιχειρήσεις,

•δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίων με άρση των εμποδίων για τις διασυνοριακές επενδύσεις,

•διαφοροποίηση της χρηματοδότησης της οικονομίας και μείωση του κόστους της άντλησης κεφαλαίων.

Η Πράσινη Βίβλος ορίζει τις ακόλουθες βασικές αρχές που πρέπει να έχει μια Ένωση Κεφαλαιαγορών:

•πρέπει να μεγιστοποιεί τα οφέλη των κεφαλαιαγορών για την οικονομία, την ανάπτυξη και την απασχόληση,

•πρέπει να δημιουργεί μια ενιαία αγορά κεφαλαίων και για τα 28 κράτη μέλη, καταργώντας τα εμπόδια στις διασυνοριακές επενδύσεις στην ΕΕ και αναπτύσσοντας ισχυρότερες συνδέσεις με τις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές,

•πρέπει να στηρίζεται σε στέρεες βάσεις χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, με ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι οποίοι θα εφαρμόζονται αποτελεσματικά και με συνέπεια,

•πρέπει να εξασφαλίζει αποτελεσματικό βαθμό προστασίας των επενδυτών, και

•πρέπει να συμβάλλει στην προσέλκυση επενδύσεων από όλον τον κόσμο και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Στις 18 Φεβρουαρίου 2015 ξεκίνησαν επίσης δύο συμπληρωματικές διαβουλεύσεις για την τιτλοποίηση «υψηλής ποιότητας» και την οδηγία περί ενημερωτικών δελτίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ