Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας ανακοίνωσε την έναρξη του σχεδίου Παροχής Κρατικών Χορηγιών 2012 για την Εισαγωγή του Συστήματος Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) σε Επιχειρήσεις με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου – EMAS. Το Σχέδιο εμπίπτει στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de minimis) για τις οποίες το σύνολο των ενισχύσεων που χορηγούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €200,000 ανά δικαιούχο, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Το σχέδιο αφορά χορηγίες σε υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των οικονομικών τομέων για την εγκατάσταση στο Σ.Π.Δ. σύμφωνα με το EMAS το οποίο σκοπεύει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των επιχειρήσεων, τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων.

Το σχέδιο καλύπτει 70% των επιλέξιμων δαπανών παροχής υπηρεσιών για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και επαλήθευσης του Σ.Π.Δ. καθώς και επικύρωσης της Περιβαλλοντικής Δήλωσης κατά EMAS. Η περίοδος υποβολής αίτησης λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2012. Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι επιχειρήσεις υπέβαλαν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο EMAS μέχρι τις 31 Αυγούστου 2012.

Ο οδηγός του σχεδίου χορηγιών, η αίτηση για χορηγία και η αίτηση για καταχώρηση στο μητρώο EMAS βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.moa.gov.cy/environment (Έντυπα Αιτήσεων, Αειφόρος Ανάπτυξη). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τη Νάσια Δικηγοροπούλου στο Τμήμα Περιβάλλοντος, τηλ. 22408924, ndikigoropoulou@environment.moa.gov.cy