Μια απόφαση-ορόσημο για το RICS αποτελεί η οδηγία που εξέδωσε Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τις ενυπόθηκες πιστώσεις, καθώς για πρώτη φορά απαιτείται από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αξιόπιστα πρότυπα εκτίμησης ακινήτων. Τα πρότυπα αυτά θα δημιουργηθούν λαμβάνοντας υπόψη αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα εκτίμησης, συμπεριλαμβανομένων των «Επαγγελματικών Προτύπων Εκτίμησης», γνωστά και ως «Κόκκινη Βίβλος του RICS».

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι αισθητές εδώ και πέντε χρόνια. Το ΑΕΠ μειώνεται σε πολλές χώρες, ιδίως στην Ευρώπη, όπου η οικονομική κρίση έχει εξελιχθεί σε κρίση του ευρώ. Ενώ η πίστωση βοήθησε σε κάποιες χώρες τους καταναλωτές να μετριάσουν τον αντίκτυπο της μείωσης των εισοδημάτων τους, η συσσώρευση των επισφαλών δανείων έχει κάνει τα νοικοκυριά ευάλωτα σε μελλοντικές κρίσεις.

Η διαθεσιμότητα πίστωσης είναι ένα κρίσιμο κομμάτι των εθνικών οικονομιών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Η οδηγία για τα ενυπόθηκα δάνεια είναι ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των καταναλωτών. Η διασφάλιση ότι η αγορά ενυπόθηκων δανείων με πίστωση λειτουργεί με υπεύθυνο τρόπο, θα οδηγήσει στην ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Το RICS συμμετείχε σε όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που οδήγησε στην παρούσα οδηγία και είχε επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κτηματικών Τραπεζών, για να συζητήσουν τη σημασία της εκτίμησης ακινήτων στη διαδικασία του ενυπόθηκου δανεισμού.

Το RICS πιστεύει ότι οι έγκυρες εκτιμήσεις για τους σκοπούς ενυπόθηκων δανείων είναι προς το συμφέρον τόσο του κλάδου των ενυπόθηκων δανείων, όσο και των καταναλωτών, καθώς ο προσδιορισμός της αξίας ενός ακινήτου βοηθά στον καθορισμό του μεγέθους της υποθήκης, βοηθώντας ταυτόχρονα και τον καταναλωτή να αξιολογήσει αν το ποσό που επιδιώκει να ξοδέψει είναι σύμφωνο με αυτό που η αγορά θα πλήρωνε εκείνη τη στιγμή.

Η οδηγία απαιτεί από τους εκτιμητές να είναι ικανοί επαγγελματικά και επαρκώς ανεξάρτητοι. Προνοεί ότι τα πρότυπα εκτίμησης, προκειμένου να θεωρηθούν αξιόπιστα, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα εκτίμησης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναπτύχθηκαν από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Εκτίμησης (IVSC) και το RICS.

Το RICS είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που ο ρόλος των προτύπων εκτίμησης αναγνωρίζεται στην παρούσα οδηγία. Η υιοθέτηση αυτού του κειμένου θεσπίζει τις απαραίτητες συνθήκες για τη διασφάλιση υψηλού βαθμού επαγγελματισμού μεταξύ των δανειστών και των μεσιτών πιστώσεων, αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της επιχειρηματικής φιλοσοφίας του RICS.

O Reno Cardiff, MRICS, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου RICS Ευρώπης και πρόεδρος του RICS Europe Virtual Valuation Network, ανέφερε ότι «η υιοθέτηση της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστωση είναι ένα ιστορικό βήμα για το επάγγελμα των εκτιμητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός ότι διασφαλίζεται ότι η εκτίμηση του ακινήτου γίνεται σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα, από κατάλληλα προσοντούχους εκτιμητές, είναι ένα βασικό συστατικό της ανάπτυξης εμπιστοσύνης ανάμεσα στους δανειστές και τους καταναλωτές. Το RICS ανυπομονεί να συνεργαστεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να βοηθήσει τις εθνικές κυβερνήσεις στην εφαρμογή των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας.»

Ο Sander Scheurwater, Επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής του RICS και Διαμεσολαβητής με την ΕΕ, εξήγησε ότι «μαζί με τα προσόντα και τη ρύθμιση, τα διεθνή πρότυπα αποτελούν τον πυρήνα της πρότασης αξίας του RICS. Η διασφάλιση ότι τα εθνικά πρότυπα είναι σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Εκτίμησης σημαίνει ότι οι χώρες θα λειτουργούν με συνέπεια, διαφάνεια και υψηλή ποιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσω του RICS Valuer Registration, είμαστε ο μόνος παγκόσμιος οργανισμός που παρακολουθεί ενεργά τα μέλη του, μέσω της αυτορρύθμισης, αυξάνοντας έτσι την εμπιστοσύνη στην αγορά ότι τα πρότυπα όχι μόνο προβλέπονται μόνο από το νόμο, αλλά εφαρμόζονται και στην πράξη.»

Η Λιάνα Τουμάζου, Διευθύντρια του RICS Κύπρου, Ελλάδας δήλωσε: «To RICS Κύπρου ξεκινά μια εκστρατεία ενημέρωσης προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία με σκοπό τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής της. Με την υιοθέτηση της Οδηγίας, το συντομότερο δυνατό σε σωστή βάση, αναμένουμε ότι θα συντείνει σημαντικά στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο χρηματοοικονομικό μας σύστημα και στη γρηγορότερη ανάκαμψη της οικονομίας μας. Παράλληλα το RICS Κύπρου προγραμματίζει την έκδοση της τελευταίας έκδοσης της Κόκκινης Βίβλου (Red Book) του RICS στα Ελληνικά και θα προσφέρει επιμορφωτικά σεμινάρια που να αφορούν τα πρότυπα μας. Περαιτέρω συστήνεται μια επιτροπή από τα μέλη μας που θα συντάξει, κάτω από την καθοδήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Εκτιμήσεων (RICS Valuation Professional Group), το κεφάλαιο που θα αφορά τις σημαντικές ιδιομορφίες της κυπριακής αγοράς. Όλες οι προσπάθειες στοχεύουν στην αναβάθμιση του επαγγελματισμού σε θέματα εκτιμήσεων και στη θωράκιση του χρηματοοικονομικού μας συστήματος.»