Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή συνεδρία , ενέκρινε το Στρατηγικό Σχεδιασμό για το Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται η Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, νέα Σύγχρονη Μαθητεία, εσπερινές Τεχνικές Σχολές (σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ), απογευματινά και βραδινά τμήματα Τεχνικών Σχολών, Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, όραμα του Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι η εξασφάλιση ενός ολοκληρωμένου, ελκυστικού, ευέλικτου και υψηλής ποιότητας συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που να ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της Κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας, όπως προκύπτουν μέσα από το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπικό και διεθνές οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Προστίθεται ότι με βάση τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες και τις ευκαιρίες για το Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που προκύπτουν μέσα από το Κυπριακό κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι τίθενται στρατηγικοί άξονες, όπως η θεσμοθέτηση Συμβουλευτικού Σώματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και σύσταση Συμβουλευτικών Επιτροπών, η εγκαθίδρυση Πλαισίου Διασφάλισης της Ποιότητας και η ολοκλήρωση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και ετοιμασία πρότασης για δημιουργία Φορέα Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων.

Επίσης η βελτίωση της ποιότητας και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, οι εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού, και δημιουργία κατάλληλου υλικού (βίντεο, γραπτού πληροφοριακού υλικού, κτλ), το οποίο θα αξιοποιείται από τα ΜΜΕ για ενημέρωση του κοινού για τα διάφορα σύγχρονα επαγγέλματα και την εργασία που γίνεται εντός του συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΥΠΠ.

Ακόμα γίνεται σύνδεση όλων των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αναβάθμιση και Ευελιξία των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, ανάληψη του Συστήματος Μαθητείας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ετοιμασία ολοκληρωμένης πρότασης για τη λειτουργία του θεσμού εντός περιόδου 3 μηνών, περαιτέρω ανάπτυξη των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.), πρόσβαση σε κατάλληλο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, εκπαιδευτικό υλικό και υποδομές μέσα από την κατάρτιση στη βιομηχανία και ανάπτυξη Νέων Προγραμμάτων Σπουδών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Οι πόροι για την υλοποίηση των δράσεων θα εξασφαλιστούν από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κατά τα έτη 2016-2020. Επίσης έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Την ευθύνη για την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού θα έχει η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, η οποία θα συνεργάζεται με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.