Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων υπενθυμίζει το ενδιαφερόμενο κοινό ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου 79(Ι)/2010 πρέπει να υποβάλει αίτηση στον Διευθυντή του Τμήματος, για καταγραφή και αδειοδότηση γεώτρησης για την οποία δεν έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα την απαιτούμενη άδεια ανόρυξης ή κατασκευής καθώς και άντλησης νερού.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, στη Λεωφόρο Κέννεντυ 100-110, 1047 Παλλουριώτισσα, ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Δεκεμβρίου, 2013.

Μετά την πιο πάνω ημερομηνία, σύμφωνα με τον νόμο, οι ιδιόκτητες των τεμαχίων μέσα στα οποία εντοπίζονται μη αδειοδοτημένες γεωτρήσεις θα διώκονται ποινικώς και θα μολώνονται οι γεωτρήσεις με δικά τους έξοδα.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα Κεντρικά και στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.