Το Human Brain Project (HBP) αποτελεί μία μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκή ερευνητική πρωτοβουλία διάρκειας δέκα ετών, της οποίας στόχος είναι η κατανόηση του ανθρώπινου εγκεφάλου και των ασθενειών του και η εξομοίωση των υπολογιστικών του δυνατοτήτων. Το HBP διαθέτει χρηματοδότηση για συγκεκριμένες εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν από νέους δικαιούχους που θα ενταχθούν στην κοινοπραξία το 2014.

Το σχέδιο θα εξετάσει μόνο τις προτάσεις για έρευνα.

Επιλέξιμοι φορείς: Νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε συνδεδεμένη χώρα ή νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε., νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε μία από τις χώρες εταίρους διεθνούς συνεργασίας (ICPC) του 7ΠΠ, διεθνείς οργανισμοί ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Προθεσμία υποβολής: 06/11/2013

Περισσότερες πληροφορίες για το Human Brain Project βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.humanbrainproject.eu/participate/competitive-calls-programme