Η Υπηρεσία Φ.Π.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου της πρώτης κατηγορίας των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Φ.Π.Α. προσώπων, των οποίων η φορολογική περίοδος έληξε στις 30 Ιουνίου, μπορεί να γίνει μέχρι και τη Δευτέρα, 12 Αυγούστου καθότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής τους, 10 Αυγούστου, δεν είναι εργάσιμη μέρα.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που η φορολογική δήλωση δεν φθάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία Φ.Π.Α. θα επιβληθεί χρηματική επιβάρυνση που ανέρχεται σε €51.

Υποδεικνύεται επίσης ότι τυχόν καθυστέρηση πληρωμής οποιουδήποτε οφειλόμενου φόρου προς τον Έφορο συνεπάγεται την επιβολή πρόσθετου φόρου που ανέρχεται στο 10% του ποσού που παραμένει απλήρωτο μετά τις 12 Αυγούστου. Περαιτέρω καθυστέρηση πληρωμής οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού συνεπάγεται και την καταβολή τόκου προς 4,75% ετησίως.

Η υποβολή της δήλωσης INTRASTAT για τον μήνα Αύγουστο μπορεί να γίνει μέχρι και τη Δευτέρα, 12 Αυγούστου λόγω του ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής, 10 Αυγούστου, δεν είναι εργάσιμη μέρα.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που η δήλωση INTRASTAT δεν φθάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία Φ.Π.Α., τότε θα επιβληθεί χρηματική επιβάρυνση €15 για κάθε δήλωση.

Σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο δεν έχει παραλάβει ή έχει απωλέσει το έντυπο της φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει να αποτείνεται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. για επανεκτύπωσή του.

Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμμόχωστο και Πάφο.

Για θέματα INTRASTAT οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22446183 και 22446217.