Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, το οποίο αποστάληκε στην Υπηρεσία Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, από την Πρεσβεία της Βραζιλίας στη Λευκωσία, και το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει εφ εξής τα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται στην εν λόγω χώρα.

Βρείτε εδώ το Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης