Πληροφορούνται όλες οι εταιρείες, οργανισμοί, άτομα κάτοικοι Κύπρου και μη, οι οποίοι κατά την 01/01/2013 είχαν στο όνομα τους εγγεγραμμένη ή μισθωμένη ακίνητη περιουσία με συμβόλαιο μίσθωσης κατατεθειμένο στο Κτηματολόγιο και οι οποίοι δεν εξαιρούνται ρητά από τον νόμο Περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας ότι, υπέχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης (Ε.Πρ. 303), η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του τμήματος στη διεύθυνση http://www.mof.gov.cy/ird και πληρωμής του απορρέοντος Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το έτος 2013 μέχρι τις 15/11/2013 (Ν33(Ι)/2013).

Σύμφωνα με το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ), καταβάλλονται προσπάθειες όπως γίνει δυνατή η εν λόγω πληρωμή μέσω του διαδικτύου. Σε τέτοια περίπτωση το ΤΕΠ θα προβεί έγκαιρα σε σχετική ανακοίνωση.

Η φορολογία βασίζεται στο σύνολο της αγοραίας αξίας κατά την 01/01/1980 όλων των πιο πάνω ακινήτων. Οι αξίες αυτές αναγράφονται επί του τίτλου ιδιοκτησίας και αναφέρονται σε εκτιμήσεις που έχει προβεί κατά καιρούς το Κτηματολόγιο. Ενδέχεται όμως οι αξίες αυτές να έχουν αναθεωρηθεί λόγω της εν τω μεταξύ ανέγερσης/κατασκευής επιπρόσθετων υποστατικών που εκτελέστηκαν μετά την ημερομηνία της εκτίμησης, η οποία αναγράφηκε στους εν λόγω τίτλους ιδιοκτησίας ή που για οποιοδήποτε λόγο δε συμπεριλήφθηκαν σε αυτή. Ενδέχεται επίσης η αξία αυτή να μην αναγράφεται στους τίτλους ιδιοκτησίας ιδιαίτερα σ’ αυτούς που κατέχουν παλιούς τίτλους. Περιουσίες απροσπέλαστες λόγω της τουρκικής κατοχής ή που έχουν χαρακτηριστεί δια νόμου ως δυσπραγούσες (π.χ. νεκρή ζώνη) δεν θα περιλαμβάνονται. Πληροφορίες παρέχονται από τα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία.

Σημειώνεται, ότι αν ο φόρος που προκύπτει πληρωθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, δηλαδή πληρωθεί μέχρι τις 16/10/2013, τότε θα παραχωρείται έκπτωση 10% επί του οφειλόμενου φόρου. Σε αντίθετη περίπτωση αν η πληρωμή γίνει μετά τις 15/11/2013, θα υπάρχει πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου φόρου, συν τους οποιουσδήποτε νενομισμένους τόκους και τα διοικητικά προστίματα που προβλέπονται στη νομοθεσία.

Παράλληλα, το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων προγραμματίζει να αποστείλει σχετικές φορολογίες εντός των επομένων δύο μηνών. Προς αποφυγήν ταλαιπωρίας, λόγω του μεγάλου αριθμού πολιτών που θα επηρεαστούν, το Τμήμα προτρέπει το κοινό να προσέλθει έγκαιρα για να εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Το προσωπικό του Κλάδου Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τ.Ε.Π. θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και πληροφορία μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του. Παρακαλείται το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη συνεργασία για την ομαλή διεκπεραίωση των πιο πάνω υποχρεώσεων.

Βρείτε εδώ τη δήλωση Ε.Πρ. 303