Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμους πρόνοιες από το πακέτο των νομοσχεδίων για την φορολογική μεταρρύθμιση.

Υπέρ των νομοθετημάτων τάχθηκαν όλα τα κόμματα ενώ αποχή τήρησαν οι Οικολόγοι.

Παράλληλα κάλεσαν την κυβέρνηση να καταθέσει αναθεωρημένα κείμενα σχεδίων νόμου στα οποία να περιλαμβάνονται μόνο συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες δεν ψηφίστηκαν.

Οι πρόνοιες οι οποίες ψηφίστηκαν παρέχουν απαλλαγές, εκπτώσεις, δυνατότητες συμψηφισμού ζημιών και μεταφοράς σε επόμενα έτη, καθώς και άρση των στρεβλώσεων που παρατηρήθηκαν σε σχέση με τον τρόπο φορολόγησης της σύνταξης χηρείας.

Προβλέπουν για τη φορολόγηση επιχειρηματικής δραστηριότητας που διενεργείται με τους φυσικούς πόρους εντός των χωρικών υδάτων της Κύπρου.

Επίσης προβλέπουν ότι θα καταργηθεί σταδιακά μέχρι το 2020 η απαλλαγή του 20% με μέγιστο ποσό τις €8.550 από το μισθό προσώπου που είναι μη κάτοικος Κύπρου πριν την έναρξη της εργοδότησής του, το οποίο είχε εισαχθεί ως μερική αποζημίωση για τους αλλοδαπούς υπαλλήλους εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων, λόγω της κατάργησης της φορολογίας με μειωμένους συντελεστές στα πλαίσια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2002.

Επεκτείνεται, χρονικά η παραχώρηση φορολογικής ελάφρυνσης που φτάνει το 50%, επί της αμοιβής ατόμων, τα οποία ήταν μη-κάτοικοι Κύπρου πριν την έναρξη της εργοδότησης στην Κύπρο, όταν το εισόδημα τους υπερβαίνει τις €100.000 το χρόνο.

Με τα νέα δεδομένα το ύψος της ζημίας από την εκμετάλλευση άλλων περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να συμψηφιστεί με άλλα εισοδήματα ή να μεταφερθεί σε επόμενα έτη καθορίζεται στο 80%.

Παραχωρείται στις επιχειρήσεις έκπτωση επί των νέων κεφαλαίων που εισάγονται και κρατούνται στην επιχείρηση, ώστε να ενθαρρυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με την εισαγωγή νέων κεφαλαίων σε αντικατάσταση του δανεισμού.

Επεκτείνεται η παραχώρηση της αυξημένης έκπτωσης 20% ετησίως για όλα τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις καθώς και αυξημένη έκπτωση 7% το χρόνο για τα βιομηχανικά και ξενοδοχειακά κτήρια που αποκτούνται το 2015 και 2016.

Ταυτόχρονα αίρεται η στρέβλωση με το ειδικό τρόπο φορολόγησης της σύνταξης χηρείας.

Παρέχεται στον έφορο φορολογίας εξουσία να θέσει όρους ώστε στις εταιρείες να εμποδιστεί η κατάχρηση του νόμου για την αναδιοργάνωση των εταιρειών, που σκοπεύουν στη φοροαποφυγή αντί στη βελτίωση της λειτουργίας τους.

Με τα νέα δεδομένα θα υπάγονται σε φορολογία έκτακτης αμυντικής εισφοράς άτομα τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι της Δημοκρατίας και έχουν την κατοικία (domicile) τους στη Δημοκρατία.

Επίσης παρέχεται η εξουσία στο διευθυντή να αντιμετωπίσει τη φοροαποφυγή που επιτυγχάνεται με την παρεμβολή άλλων εταιρειών χωρίς ουσιαστικό εμπορικό ή οικονομικό σκοπό μεταξύ ατόμου και της εταιρείας, η οποία πραγματοποιεί κέρδη με κύριο σκοπό τη μείωση ή/και αναβολή της καταβολής της έκτακτης αμυντικής εισφοράς.

Άλλη πρόνοια διαλαμβάνει ότι δεν θα υπόκειται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών η διάθεση γης με οικοδομή, η οποία αποκτήθηκε κατά τη χρονική περίοδο από την έναρξη της ισχύος του υπό ψήφιση νόμου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Η νέα νομοθεσία προβλέπει ότι δεν θα εξαιρούνται από φόρο κεφαλαιουχικών κερδών όσοι αγοράζουν ακίνητο το οποίο αποτελεί προϊόν εκποίησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ