Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι στην Κυβερνητική Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς υπάρχουν τα πιο κάτω διαθέσιμα για εκμίσθωση βιομηχανικά οικόπεδα:

  • Ένα οικόπεδο έκτασης 3.200 τ.μ. περίπου
  • Ένα οικόπεδο έκτασης 3.000 τ.μ. περίπου
  • Ένα οικόπεδο έκτασης 3.000 τ.μ. περίπου
  • Ένα οικόπεδο έκτασης 4.000 τ.μ. περίπου
  • Ένα οικόπεδο έκτασης 3.000 τ.μ. περίπου
  • Ένα οικόπεδο έκτασης 3.000 τ.μ. περίπου

Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση στο ειδικό έντυπο για εκμίσθωση των πιο πάνω οικοπέδων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 31/08/2016.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζουν οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμοί του 1990 (Κ.Δ.Π. 164/90) και οι μετέπειτα Τροποποιητικοί Κανονισμοί.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στο τηλ. 22867235, 22867258.