Αναφορικά με το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει εκδώσει σήμερα 1η Ιουνίου 2020, την ακόλουθη Απόφαση:

Ειδικό Επίδομα Ασθενείας, Απόφαση (Αρ. 21) του 2020

Βάσει της πιο πάνω Απόφασης, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας για την περίοδο 13 Μαΐου – 12 Ιουνίου 2020.

Συγκεκριμένα, η Απόφαση προνοεί τα εξής: 1

 1. Το επίδομα καταβάλλεται εφόσον υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική αίτηση.
 2. Θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού εφόσον δεν έχουν ήδη κατατεθεί και επιβεβαιωθεί.
 3. Η αίτηση για το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας υποβάλλεται από μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ή αυτοτελώς εργαζομένους που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες:
  • Πρόσωπα που εμπίπτουν στον κατάλογο των ευπαθών ομάδων, όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας στο Δελτίο Τύπου, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2020 ή και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του και κατέχουν πιστοποιητικό από τον προσωπικό τους ιατρό και εμπίπτουν στην Κατηγορία Β του πιο πάνω Δελτίου Τύπου ή και στην Κατηγορία Α εάν δεν μπορούν να εργαστούν λόγω του ότι βρίσκονται σε χώρους όπου συναλλάττονται με το κοινό και υπάρχει μεγάλη διέλευση κόσμου ή / και σε συζύγους των εγκύων γυναικών,
  • πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα) και καθεστώς αυτοπεριορισμού, βάσει οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και κατέχουν Ιατρικό Πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας ή ανάλογα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας από τον προσωπικό γιατρό,
   iii. πρόσωπα που έχουν προσβληθεί από τον ιό COVID 19 και κατέχουν πιστοποιητικό από το Υπουργείο Υγείας,
  • πρόσωπα ηλικίας μεγαλύτερης των 63 ετών που δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη, περιλαμβάνονται στις κατηγορίες (i), (ii) και (iii) ανωτέρω και κατέχουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό,
  • άτομα με αναπηρίες, τα οποία εργάζονται με βάση τα Σχέδια Απασχόλησης με Στήριξη.
 4. Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας παραχωρείται μόνο σε πρόσωπα που εργάζονται κατά την περίοδο για την οποία αιτούνται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας και είναι ασφαλισμένα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη.
 5. Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας παραχωρείται μόνο σε πρόσωπα που εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται ανωτέρω και εφόσον υποβληθεί ηλεκτρονικά το σχετικό πιστοποιητικό.
 6. Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας που καταβάλλεται σε δικαιούχους υπολογίζεται όπως παρουσιάζεται πιο κάτω και καταβάλλεται ως Επίδομα Ασθενείας το μεγαλύτερο ποσό:
  • Για μισθωτά πρόσωπα για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων, σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.
  • Για μισθωτά πρόσωπα με βάση το μισθό Ιανουαρίου 2020 και για οποιεσδήποτε προσλήψεις εργαζομένων έλαβαν χώρα είτε το Φεβρουάριο 2020, είτε το Μάρτιο 2020, με βάση το μισθό, ο οποίος θα δηλωθεί στην αίτηση ΕΕΑ.7 όπως εμφαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ του Διατάγματος υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης του εν λόγω εργαζομένου θα το δηλώσει στις Υπηρεσίες Κοινωνικών
   Ασφαλίσεων και θα λάβει Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην περίπτωση που δεν κατέχει ήδη. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία για το μισθό Ιανουαρίου 2020, τότε λαμβάνεται υπ’ όψη ο τελευταίος μη μηδενικός μισθός για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία εντός των τελευταίων 9 μηνών, δηλαδή μέχρι και τον Μάιο 2019.
   Σε περίπτωση που έχει ήδη καταχωρηθεί μισθός στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνεται υπ’ όψη ο μισθός που έχει καταχωρηθεί και όχι ο μισθός που δηλώθηκε στο ΕΕΑ.7.
  • Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας που θα καταβληθεί σε πρόσωπα, τα οποία κατά τον Ιανουάριο 2020 βρίσκονταν σε Σχέδια προσωρινής αναστολής εργασιών επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας, θα υπολογίζεται στην βάση του μισθού του Οκτωβρίου 2019, όταν άρχισε η περίοδος αναστολής, αντί του Ιανουάριου 2020.
  • Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας για τους Αυτοτελώς Εργαζομένους (εβδομαδιαίο) θα ισούται με το 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών, βάσει των οποίων ο δικαιούχος είχε την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το τέταρτο τρίμηνο του
   2019.
  • Σε περίπτωση κατά την οποία η υποχρέωση καταβολής εισφορών λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του α ́ τριμήνου του 2020, καταβάλλεται ως Ειδικό Επίδομα Ασθενείας σε Αυτοτελώς Εργαζομένους το ποσό των €300 για περίοδο 4 εβδομάδων.
  • Το ποσό που δύναται να καταβληθεί ως ειδικό επίδομα ασθενείας για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για περίοδο ενός μήνα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού των €360 και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €1.214 για την ίδια περίοδο. Για αυτοτελώς εργαζομένους το κατώτατο ποσό για περίοδο 4 εβδομάδων δεν μπορεί να είναι κατώτερο από €300, νοουμένου ότι δεν εμπίπτει και στην κατηγορία του μισθωτού προσώπου.
 7. Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας δεν παρέχεται για περίοδο για την οποία ο αιτητής λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, ειδικό ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών, επίδομα μητρότητας ή επίδομα πατρότητας. Η περίοδος για την οποία παρέχεται το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας θα λαμβάνεται υπ’ όψη για τον υπολογισμό και την παροχή του επιδόματος ασθενείας που προνοείται από τις διατάξεις των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων.
 8. Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας για τους δικαιούχους των κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3(i) ανωτέρω και για πρόσωπα που βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό θα 3 παραχωρείται μόνο αν η φύση της εργασίας δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο.
 9. Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας θα παραχωρείται μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση / εξουσιοδότηση του αιτητή.
 10. Η περίοδος κάλυψης του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας δύναται να αρχίσει στις 13 Μαΐου 2020 και έχει διάρκεια ισχύος μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020.
 11. Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του μισθού στους εργοδοτουμένους του που έλαβαν το εν λόγω Ειδικό Επίδομα Ασθενείας.
 12. Η περίοδος του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας θα θεωρείται περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για σκοπούς εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα πιστωθεί αναλόγως ο ασφαλιστικός λογαριασμός του δικαιούχου.
 13. Από το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι οποίοι εργάζονται και εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες. Το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας, το οποίο θα καταβληθεί σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθεί υπ’ όψη για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπ’ όψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.
 14. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο εκ των υστέρων προκύπτει ότι είτε το πρόσωπο αυτό δεν ήταν δικαιούχο, είτε ότι δεν οφειλόταν ολόκληρο ή μέρος του ποσού οποιουδήποτε επιδόματος ή παροχής που παρέχεται δυνάμει του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, θεωρείται ως χρέος του προσώπου αυτού στη Δημοκρατία και δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική παροχή που παρέχεται είτε δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου είτε με οποιοδήποτε ποσό είναι καταβλητέο προς το πρόσωπο αυτό είτε να διεκδικηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και για κάθε πρόσωπο, το οποίο έχει επιτύχει διά ψευδών παραστάσεων τη χορήγηση οποιασδήποτε πληρωμής που έχει διενεργηθεί δυνάμει του περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.
 15. Η Απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη 16η Ιουνίου 2020.