Αναφορικά με το Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει εκδώσει στις 22 Ιουλίου, την ακόλουθη Απόφαση:

Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή, Απόφαση (Αρ. 33) του 2020.

Βάσει της πιο πάνω Απόφασης, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις του Ειδικού Σχεδίου Οικονομικών Δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή και της καταβολής Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Το Σχέδιο δεν εφαρμόζεται για οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οργανισμούς δημόσιου δικαίου και άλλους παρόμοιας φύσης οργανισμούς και άλλες οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες εκ των πραγμάτων δεν έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους. Η εργοδότηση οικιακού προσωπικού δεν εμπίπτει στην έννοια της επιχείρησης και επιπρόσθετα δεν εμπίπτει οποιαδήποτε ένωση προσώπων, της οποίας οι σκοποί είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είτε είναι πολιτικής, φιλανθρωπικής, συνδικαλιστικής ή άλλης παρόμοιας φύσης.

Συγκεκριμένα η απόφαση προνοεί τα εξής:

 1. Όροι και προϋποθέσεις για ένταξη επιχειρήσεων στο Ειδικό Σχέδιο:

(α) Οποιαδήποτε επιχείρηση:

 1. Της οποίας η οικονομική δραστηριότητα συνδέεται με την τουριστική βιομηχανία, ή
 2. ασκεί οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζεται άμεσα από τον Τουρισμό, ή
 3. ασκεί οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με επιχείρηση η οποία τελεί υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας ή/ και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου,

δύναται να ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο εφόσον έχει ή προβλέπει μείωση του κύκλου εργασιών της πέραν του 55% για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρησή τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο έτος, τότε η σύγκριση θα γίνει με περίοδο που προηγείται της 1ης Ιουλίου 2020, μη λαμβανομένης υπόψη οποιασδήποτε μείωσης του κύκλου εργασιών για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι και 30 Ιουνίου 2020.

(β) Η επιχείρηση θα θεωρείται συνδεδεμένη με τις υπό αναφορά οικονομικές δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης κατά 40% προέρχεται από τις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες.

(γ) Για όσες επιχειρήσεις θα επαναδραστηριοποιηθούν εντός του χρονικού διαστήματος 1/7/2020 μέχρι 31/7/2020, να υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.10 που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (www.coronavirus.mlsi.gov.cy) από πρόσωπο που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2020 μέχρι την 31η Ιουλίου 2020.

(δ) Για όσες επιχειρήσεις δεν θα επαναδραστηριοποιηθούν εντός του χρονικού διαστήματος 1/7/2020 μέχρι 31/7/2020, να υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.11 που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (www.coronavirus.mlsi.gov.cy) από πρόσωπο που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2020 μέχρι 31η Ιουλίου 2020.

(ε) Εάν μια επιχείρηση κατά την περίοδο από 1/7/2020 μέχρι 31/7/2020 για κάποιο χρονικό διάστημα θα παραμείνει και ανοικτή και κλειστή, τότε θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστές αιτήσεις (ΕΕΑ.10 και ΕΕΑ.11) για κάθε περίοδο ανάλογα με την περίπτωση.

(στ) Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Ειδικό Σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.

(ζ) Για επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο, οι οποίες απασχολούν μέχρι τρεις (3) εργοδοτουμένους και θα επαναδραστηριοποιηθούν, θα καταβάλλεται στην επιχείρηση Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στο 100% των εργοδοτουμένων τους (νοουμένου ότι υποβάλλουν την αίτηση ΕΕΑ.10).

(η) Για επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο, οι οποίες απασχολούν πέραν των τριών (3) εργοδοτουμένων και θα επαναδραστηριοποιηθούν, θα καταβάλλεται στην επιχείρηση Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στο 60% των εργοδοτουμένων τους. Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν στο 60% του συνόλου των εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

(θ) Σε επιχειρήσεις, οι οποίες δεν θα επαναδραστηριοποιηθούν θα καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στο 80% των εργοδοτουμένων τους (νοουμένου ότι υποβάλλουν την αίτηση ΕΕΑ.11).

(ι) Η επιχείρηση χρειάζεται να υποβάλει, με την υποβολή της αίτησης (Έντυπο ΕΕΑ.10 ή ΕΕΑ.11 ανάλογα με την περίπτωση) κατάλογο των εργοδοτουμένων για τους οποίους ζητείται η καταβολή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για την περίοδο ισχύος του Σχεδίου.

(ια) Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την καταβολή του υπόλοιπου του μισθού, στους εργοδοτουμένους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα, εφόσον δεν εργάζονται στην επιχείρηση.

(ιβ) Για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να απασχολεί προσωπικό στην επιχείρηση εφόσον έχει επαναδραστηριοποιηθεί, για το οποίο θα λαμβάνει Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, καταβάλλοντας στο εν λόγω προσωπικό τη διαφορά του μισθού του από το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ή με διαφοροποίηση της πιο πάνω διαφοράς, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης.

(ιγ) Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στα ταμεία τα οποία διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων τις οφειλόμενες εισφορές που αναλογούν στο επιπρόσθετο ποσό που θα καταβληθεί από τον εργοδότη στους απασχολούμενους εργοδοτούμενους.

(ιδ) Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος σε επιχειρήσεις θα θεωρείται ως περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης.

(ιε) Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση / εξουσιοδότηση προσώπου που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, με την οποία:

 1. Θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι αληθή και θα γίνεται αποδοχή των συνεπειών του Νόμου για ψευδή δήλωση, επί χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή φυλάκιση μέχρι δύο (2) χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης για παροχή ψευδών στοιχείων.
 2. Θα παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και με Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή κριθεί ότι είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και την παροχή του επιδόματος.
 3. Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

(ιστ) Η επιχείρηση δύνανται να ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο μόνο εφόσον πληροί τα ακόλουθα:

Για επιχείρηση που δραστηριοποιείται να κατέχει Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή (Υπόδειγμα Έκθεσης βρίσκεται στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy) και να υποβάλει το έντυπο ΕΕΑ.10:

 1. Η οποία να υποστηρίζει τη μείωση του κύκλου εργασιών (πέραν του 55%) της επιχείρησης που θα συμμετέχει στο Ειδικό Σχέδιο (εάν δραστηριοποιείται),
 2. η οποία να υποστηρίζει ότι το 40% του κύκλου εργασιών προέρχεται από τις οικονομικές δραστηριότητες που περιγράφονται στο 1(α), και
 3. στην οποία θα αναφέρεται ρητά η περίοδος κατά την οποία η επιχείρηση λειτουργούσε ή όχι.

Για επιχείρηση που δεν δραστηριοποιείται, να κατέχει Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή (Υπόδειγμα Έκθεσης βρίσκεται στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy) και να υποβάλει το έντυπο ΕΕΑ.11:

 1. Η οποία να υποστηρίζει ότι το 40% του κύκλου εργασιών προέρχεται από τις οικονομικές δραστηριότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1(α) και
 2. στην οποία θα αναφέρεται ρητά η περίοδος κατά την οποία η επιχείρηση λειτουργούσε ή όχι.

Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση ΕΕΑ.10 ή ΕΕΑ.11 ανάλογα με την περίπτωση για περίοδο που δραστηριοποιείται και για περίοδο που δεν δραστηριοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από 1/7/2020 μέχρι 31/7/2020 και να υποβάλει ηλεκτρονικά την Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή. Η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή μπορεί να υπογράφεται και από Εγκεκριμένο Λογιστή που εργοδοτείται ή συνεργάζεται με την επιχείρηση.

 1. Όροι και προϋποθέσεις και τρόπος υπολογισμού για την παροχή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για τους εργοδοτουμένους:
 2. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται στην Επιχείρηση που εντάσσεται στο Ειδικό Σχέδιο για εργοδοτουμένους της ως ακολούθως:

(α) Για επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν και απασχολούν μέχρι τρεις (3) εργοδοτουμένους, στο 100% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων της επιχείρησης.

(β) Για επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν και απασχολούν πέραν των τριών (3) εργοδοτουμένων, στο 60% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων της επιχείρησης.

(γ) Για επιχειρήσεις που δεν θα επαναδραστηριοποιηθούν, στο 80% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων της επιχείρησης.

 1. Στους διευθυντές μετόχους, συνεταίρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές διευθυντικά στελέχη δεν δύναται να καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, εφόσον εμπίπτουν στο εναπομείναν είτε 40%, είτε 20%, ανάλογα με την περίπτωση, των εργοδοτουμένων της επιχείρησης για τους οποίους δεν καταβάλλεται το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα. Δεν εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν και εργοδοτούν μέχρι τρία (3) πρόσωπα.
 2. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που καταβάλλεται σε δικαιούχους υπολογίζεται όπως παρουσιάζεται στα σημεία πιο κάτω και καταβάλλεται στην επιχείρηση ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα το μεγαλύτερο ποσό:

(α) Για μισθωτά πρόσωπα, για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων, σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.

(β) Για μισθωτά πρόσωπα με βάση το μισθό Ιανουαρίου 2020 και για οποιεσδήποτε προσλήψεις εργαζομένων έλαβαν χώρα μεταγενέστερα, με βάση το μισθό του Φεβρουαρίου 2020, είτε με βάση το μισθό που θα δηλωθεί στην αίτηση ΕΕΑ.7, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης του εν λόγω εργαζομένου θα τον δηλώσει στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα λάβει Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην περίπτωση που δεν κατέχει ήδη. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία για το μισθό Ιανουαρίου 2020, είτε Φεβρουαρίου 2020 τότε λαμβάνεται υπόψη ο μισθός για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία εντός των τελευταίων εννέα (9) μηνών στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον ίδιο εργοδότη.

Σε περίπτωση που κατά το μήνα Ιανουάριο 2020 ή Φεβρουάριο 2020, οποιοσδήποτε αιτητής βρισκόταν σε άδεια μητρότητας, είτε σε άδεια πατρότητας, είτε σε άδεια ασθενείας, είτε λάμβανε επίδομα σωματικής βλάβης, τότε, για τον υπολογισμό του Ειδικού Επιδόματος λαμβάνεται υπόψη ο τελευταίος μη μηδενικός μισθός ή ο τελευταίος μη μηδενικός μισθός εντός περιόδου των προηγούμενων εννέα (9) μηνών.

(γ) Το ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για περίοδο ενός (1) μηνός μη περιλαμβανομένης της Κυριακής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214 ή να είναι μικρότερο από €360.

(δ) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που θα καταβληθεί σε πρόσωπα, τα οποία βρίσκονταν σε Σχέδια προσωρινής αναστολής εργασιών επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας εάν δεν δηλωθεί μισθός, θα υπολογίζεται στη βάση του μισθού του Οκτωβρίου 2019, όταν άρχισε η περίοδος αναστολής, αντί του Ιανουαρίου 2020

 1. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται στην επιχείρηση εφόσον υποβληθεί από την επιχείρηση διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.12 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το σύνολο των επιδομάτων με σχετικό αναλυτικό κατάλογο για κάθε εργοδοτούμενο. Η επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά σε όσους δεν εργάστηκαν καθώς και σε όσους εργάστηκαν μαζί με το υπόλοιπο του μισθού.
 2. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας, θεσμοθετημένη σύνταξη ή οποιοδήποτε Ειδικό Επίδομα από τα υπόλοιπα Ειδικά Σχέδια που υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τον Ιούλιο 2020.
 1. Σε περίπτωση ομίλου εταιρειών που έχει την έννοια είτε σχέσης μητρικών και θυγατρικών εταιρειών, είτε συνδεδεμένων εταιρειών δηλαδή με κοινό κύριο μέτοχο, ο οποίος κατέχει πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών του που αναφέρονται πιο πάνω αφορούν την ίδια οικονομική δραστηριότητα, θα δύνανται να θεωρούνται ως μία υποβληθείσα αίτηση του ομίλου μόνο εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση και δοθεί σχετική έγκριση και, σε αυτή την περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων θα εφαρμόζονται ως να αφορούσαν μία επιχείρηση.
 2. Κάθε επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο, οφείλει να διατηρεί για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών από την υποβολή της αίτησης κάθε σχετικό αρχείο, παραστατικό ή και αποδεικτικό στοιχείο για όλους τους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες περιέχονταν στις σχετικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε στοιχεία ήθελε ζητηθούν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο Λειτουργό.
 3. Επιχείρηση η οποία κατέχει για ένα Νομικό Πρόσωπο πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο Μητρώο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανεξάρτητα από τις αιτήσεις που υποβάλλει για διαφορετικούς Αριθμούς Μητρώου Εργοδότη, θα θεωρούνται όλες οι αιτήσεις ως μία υποβληθείσα αίτηση της επιχείρησης και οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων θα εφαρμόζονται ως να είχαν ένα αριθμό μητρώου Εργοδότη.
 4. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εκ των υστέρων προκύπτει ότι είτε το πρόσωπο αυτό δεν ήταν δικαιούχο είτε ότι δεν οφειλόταν ολόκληρο ή μέρος του ποσού οποιουδήποτε επιδόματος ή παροχής που παρέχεται δυνάμει των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτών, θεωρείται ως χρέος του προσώπου αυτού στη Δημοκρατία και δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική παροχή που παρέχεται είτε δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου είτε με οποιοδήποτε ποσό είναι καταβλητέο προς το πρόσωπο αυτό είτε να διεκδικηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και για κάθε πρόσωπο το οποίο έχει επιτύχει διά ψευδών παραστάσεων τη χορήγηση οποιασδήποτε πληρωμής που έχει διενεργηθεί δυνάμει των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτών. Νοείται ότι η έννοια «πρόσωπο» περιλαμβάνει και την επιχείρηση.
 5. Από το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι οποίοι εργάζονται ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις που δύνανται να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, το οποίο θα καταβληθεί στην επιχείρηση για τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.
 6. Σημειώνεται ότι παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια στα πλαίσια της Χρηστής Διοίκησης αλλά και του στόχου της καταβολής των επιδομάτων στους εργαζομένους ή και την επιχείρηση, για την εξέταση των στοιχείων των εργαζομένων ή των επιχειρήσεων που εκ λάθους δεν υπέβαλαν κατά τη διάρκεια της ισχύος των Σχεδίων τα ορθά στοιχεία και έγγραφα είτε με διόρθωση των αιτήσεων, είτε με την υποβολή των ορθών αιτήσεων, είτε με την καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους με Κυβερνητική Επιταγή.
 7. Η Απόφαση αφορά την περίοδο από 1η Ιουλίου μέχρι και 31η Ιουλίου 2020.