Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε στα €4.223,7 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 σε σύγκριση με €3.434,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σύμφωνα με τη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον Οκτώβριο 2019, της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 ήταν €6.866,3 εκ. σε σύγκριση με €7.367,2 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 ήταν €2.642,6 εκ. σε σύγκριση με €3.933,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018.

Οι συνολικές εισαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €883,6 εκ. σε σύγκριση με €1.141,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018. Οι συνολικές εξαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €815,6 εκ. σε σύγκριση με €1.400,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018.

Κατά τον μήνα Οκτώβριο 2019 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) ήταν €696,2 εκ. σε σύγκριση με €765,3 εκ. τον Οκτώβριο του 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Οκτώβριο του 2019 ήταν €242,5 εκ. σε σύγκριση με €337,8 εκ. τον Οκτώβριο του 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Οκτώβριο του 2019 ήταν €112,6 εκ. σε σύγκριση με €122,8 εκ. τον Οκτώβριο του 2018, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Οκτώβριο του 2019 ήταν €129,9 εκ. σε σύγκριση με €215,0 εκ. τον Οκτώβριο του 2018.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Οκτώβριο του 2019 ήταν €106,5 εκ. σε σύγκριση με €115,8 εκ. τον Οκτώβριο του 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Οκτώβριο του 2019 ήταν €4,5 εκ. σε σύγκριση με €4,3 εκ. τον Οκτώβριο του 2018.

Μείωση του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου τον Νοέμβριο

Εξάλλου, με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Νοέμβριο 2019, το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε στα €411,6 εκ. σε σχέση με €764,9 εκ. τον Νοέμβριο του 2018.

Οι συνολικές εισαγωγές ήταν €648,2 εκ. σε σύγκριση με €974,3 εκ. τον Νοέμβριο 2018. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Νοέμβριο 2019 ήταν €432,6 εκ. σε σύγκριση με €428,4 εκ. τον Νοέμβριο 2018. Οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες τον Νοέμβριο 2019 ήταν €215,6 εκ. σε σύγκριση με €545,9 εκ. τον Νοέμβριο 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές τον Νοέμβριο 2019 ήταν €236,6 εκ. σε σύγκριση με €209,4 εκ. τον Νοέμβριο 2018. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Νοέμβριο 2019 ήταν €72,7 εκ. σε σύγκριση με €93,9 εκ. τον Νοέμβριο 2018. Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες τον Νοέμβριο 2019 ήταν €164,0 εκ. σε σύγκριση με €115,5 εκ. τον Νοέμβριο 2018.

Οι συνολικές εισαγωγές τον Νοέμβριο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €70,8 εκ. σε σύγκριση με €400,4 εκ. τον Νοέμβριο 2018. Οι συνολικές εξαγωγές τον Νοέμβριο 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €78,1 εκ. σε σύγκριση με €38,7 εκ. τον Νοέμβριο 2018.