Νέο διάταγμα με το οποίο δημιουργείται παράθυρο εισόδου περισσότερων δανειοληπτών στο σχέδιο για την αναστολή δόσεων, εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Ουσιαστικά το νέο διάταγμα του ΥΠΟΙΚ χαλαρώνει τους όρους ένταξης στο εν λόγω σχέδιο δίνοντας δικαίωμα και σε άλλους δανειολήπτες να ενταχθούν σε αυτό.

Συγκεκριμένα, δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξη τους στο σχέδιο αναστολής δόσεων αποκτούν και όσοι έχουν διευθετήσει τις δόσεις τους με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις πέραν των 30 ημερών κατά την 30η Μαρτίου του 2020. Περαιτέρω, δικαίωμα αναστολής αποκτούν και δανειολήπτες των οποίων οι συνολικές καθυστερήσεις ανά τραπεζικό οργανισμό δεν υπερβαίνουν τα €100 για δάνεια λιανικής τραπεζικής και τα €500 για επιχειρηματικά δάνεια στο τέλος του Μάρτη.

Επιπλέον σημαντική διαφοροποίηση του νέου διατάγματος του ΥΠΟΙΚ είναι και η επέκταση του χρονικού περιθωρίου για κάποιο να ζητήσει την αναστολή των δόσεων του. Συγκεκριμένα δίνεται το δικαίωμα για υποβολή αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον χρηματοοικονομικό οργανισμό, το οποίο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 26 Ιουνίου του 2020.

Σύμφωνα με το διάταγμα, νοείται περαιτέρω ότι οι δόσεις των πιστωτικών διευκολύνσεων που ήταν πληρωτέες από την 30η Μαρτίου του 2020 και έπειτα και έχουν καταβληθεί από τον δανειολήπτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον χρηματοοικονομικό οργανισμό εφόσον το ζητήσει ο δανειολήπτης. Εάν ο δανειολήπτης δεν επιθυμεί την επιστροφή των ποσών αυτών, αυτά παραμένουν ως πληρωμή έναντι των συμβατικών δόσεων για τις οποίες καταβλήθηκαν.