Το Τμήμα Φορολογίας εξέδωσε ερμηνευτική εγκύκλιο για εφαρμογή του Τροποποιητικού Νόμου 58 (Ι)/2020 Περί Φορολογίας του Εισοδήματος ημερομηνίας 2/6/20 αναφορικά με την πίστωση φόρου που δικαιούνται ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όταν προβαίνουν σε εθελοντική μείωση του ύψους του εισπρακτέου ενοικίου.