Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για τo νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που Αντικαθιστά τους περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Λοιπών Πόρων από τα Συνδεόμενα με την Ενέργεια Προϊόντα Νόμους του 2001 μέχρι 2012», η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2020.
Το προσχέδιο νομοσχεδίου ετοιμάστηκε για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της πράξης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της Οδηγίας 2010/30/ΕΕ».

Οι βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου αφορούν:

 1. Τον ορισμό της αρμόδιας αρχής.
 2. Τον ορισμό εξουσιοδοτημένων λειτουργών.
 3. Τις εξουσίες έρευνας, ελέγχου, εξέτασης και κατακράτησης προϊόντων
 4. Γνωστοποίηση αποτελέσματος και νέα δοκιμή
 5. Την Ανάκτηση δαπανών
 6. Την επιβολή διοικητικών πρόστιμων
 7. Το δικαίωμα για ιεραρχική προσφυγή
 8. Ποινικά Αδικήματα και Ποινές
 9. Έκδοση Κανονισμών και Διαταγμάτων
 10. Την κατάργηση των Νόμων 97(Ι) του 2001, 172(Ι) του 2002 και 26(Ι) του 2012

Τα προϊόντα που σχετίζονται με τον πιο πάνω νόμο είναι τα ακόλουθα:

 • Κλιματιστικά (Air conditioners)
 • Οικιακοί φούρνοι και απορροφητήρες (Domestic ovens and range hoods)
 • Ηλεκτρικοί λαμπτήρες και φωτιστικά (Electrical lamps and luminaires)
 • Θερμάστρες και θερμοσίφωνες (Heaters and water heaters)
 • Οικιακά πλυντήρια πιάτων (Household dishwashers)
 • Οικιακές ψυκτικές συσκευές (Household refrigerating appliances)
 • Οικιακά στεγνωτήρια (Household tumble driers)
 • Οικιακά πλυντήρια ρούχων (Household washing machines)
 • Επισήμανση προϊόντων στο διαδίκτυο που σχετίζονται με την ενέργεια (Labelling of energy-related products on the internet – omnibus regulation)
 • Τοπικοί θερμαντήρες χώρου (Local space heaters)
 • Επαγγελματικοί ψυκτικοί θάλαμοι αποθήκευσης (Professional refrigerated storage cabinets)
 • Οικιακές μονάδες εξαερισμού (Residential ventilation units)
 • Λέβητες στερεών καυσίμων (Solid fuel boilers)
 • Use of tolerances in verification procedures (omnibus regulation)
 • Τηλεοράσεις (Televisions)
 • Ηλεκτρικές σκούπες (Vacuum cleaners)

Μπορείτε να τα δείτε πατώντας εδώ

Τα σχετικά έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας:

https://energy.gov.cy/primary-menu/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-(20/12/2019).html

Τυχόν σχόλια/εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 20/01/2020, συμπληρώνοντας κατάλληλα και αποστέλλοντας το ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις energyservice@mcit.gov.cy και stsangaridou@mcit.gov.cy