Οι τράπεζες σκοπεύουν να αυξήσουν τις εκδόσεις χρέους τα επόμενα τρία χρόνια, ιδιαίτερα μη καλυμμένου χρέους, σύμφωνα με την αξιολόγηση που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) επί των σχεδίων χρηματοδότησης τα οποία εξέδωσαν οι τράπεζες της ΕΕ, και την επιβάρυνση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Από την άλλη, η ΕΑΤ αναφέρει ότι η έκθεση για την επιβάρυνση των στοιχείων του ενεργητικού κατέδειξε σταθεροποίηση το 2018 του συνολικού σταθμισμένου μέσου δείκτη επιβάρυνσης στο ενεργητικό των τραπεζών, γεγονός που είναι θετικό, όπως σημειώνει, για τη δομή χρηματοδότησης του τραπεζικού τομέα.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΑΤ, η οποία βοηθά τους Ευρωπαίους επόπτες να εκτιμούν την βιωσιμότητα των κύριων πηγών χρηματοδότησης των τραπεζών, συνολικά 160 τράπεζες της ΕΕ υπέβαλαν τα σχέδιά τους για την χρηματοδότηση τους την τριετία 2019 μέχρι 2021, σύμφωνα με τα οποία το συνολικό ενεργητικό των τραπεζών αναμένεται να αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 6,1% μέχρι το 2021. Οι κυριότεροι παράγοντες για την αύξηση του ενεργητικού είναι τα δάνεια προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, σημειώνει.

Κατά την περίοδο πρόβλεψης, οι τράπεζες σκοπεύουν να αυξήσουν τις καταθέσεις πελατών και να εκδώσουν περισσότερα ομόλογα. Συγκεκριμένα, οι εκδόσεις μη καλυμμένων ομολόγων αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά κατά την τριετή περίοδο 2019 μέχρι 2021. Τα στοιχεία δείχνουν συγκέντρωση των εκδόσεων χρέους το 2020 και το 2021, σημειώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή.

Πιο πιθανό, όπως σημειώνει η ΕΑΤ, είναι ότι οι εκδόσεις αυτές θα είναι αποτέλεσμα της ωρίμανση της χρηματοδότησης των κεντρικών τραπεζών και στην πρόσφατα εγκριθείσα αναθεωρημένη οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (BRRD 2), η οποία απαιτεί υψηλότερα επίπεδα αξιολόγησης.

Προσθέτει πως τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε το 2018.

Επιπλέον, η ΕΑΤ αναφέρει ότι τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι έχει μειωθεί το 2018 η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και δανείων.

Για το έτος 2019, ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΑΤ, οι περισσότερες τράπεζες της ΕΕ αναμένουν πως δεν θα υπάρξει σημαντική μείωση της διαφοράς των δύο επιτοκίων ή ότι θα αυξηθεί ελαφρά.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση από τις αγορές, οι τράπεζες εκτιμούν, σύμφωνα με την έκθεση, ότι το κόστος έκδοσης χρεογράφων θα αυξηθεί το 2019, αντιστρέφοντας την πτωτική τάση που παρατηρήθηκε τα τελευταία τρία χρόνια.

Σταθερή παρέμεινε η επιβάρυνση του ενεργητικού το 2018

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για την επιβάρυνση του ενεργητικού κατέδειξε ότι το Δεκέμβριο του 2018 ο συνολικός σταθμισμένος μέσος δείκτης επιβάρυνσης του ενεργητικού των τραπεζών ανήλθε σε 27,9%, παραμένοντας αμετάβλητος σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2017.

«Η σταθεροποίηση των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί θετικό σημάδι για τη δομή χρηματοδότησης του τραπεζικού τομέα», υπογραμμίζει η ΕΑΤ.

Επιπλέον, αναφέρει ότι η χρηματοδότηση από Repo παρέμεινε το 2018 η σημαντικότερη πηγή επιβάρυνσης των περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ, που ανήλθε σε 30% από 27% το Δεκέμβριο του 2017.

Αντίθετα, η ΕΑΤ σημειώνει πως το μερίδιο των καλυμμένων ομολόγων (17%) και της χρηματοδότησης από τις κεντρικές τράπεζες (10%) μειώθηκε σε σχέση με πέρσι.