Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει ετοιμάσει «Πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας», το οποίο πρέπει να ακολουθούν όλες οι
Επιχειρήσεις/ Οργανισμοί, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και οι συμμετέχοντες, κατά τις δραστηριότητες κατάρτισης και αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων.

Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες αναφορικά με τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας, για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-COV-2, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται κατά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης, καθώς και αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων, στο πλαίσιο των διαφόρων Σχεδίων και Συστημάτων της ΑνΑΔ.

Βρείτε εδώ αυτούσιο το «Πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας» σε δραστηριότητες κατάρτισης και αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων.