Έγγραφο Διαβούλευσης αναφορικά με τη νομοθετική ρύθμιση των Εκπροσώπων Προώθησης Αιτήσεων, εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), η οποία καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τα σχόλιά τους σχετικά με την πρόταση της ΕΚΚ το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2021.

Σε ανακοίνωση, η ΕΚΚ προτείνει την υιοθέτηση συγκεκριμένων κανόνων και υποχρεώσεων για τη ρύθμιση των Εκπροσώπων Προώθησης Αιτήσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής και προώθησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας σε ρυθμιζόμενη οντότητα της ΕΚΚ ή άλλες σημαντικές αλλαγές.

Αναφέρει ότι η κανονιστική πρωτοβουλία της αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των αιτήσεων που υποβάλλονται, υποχρεώνοντας τους Εκπροσώπους Προώθησης Αιτήσεων να ασκούν τη δέουσα επιμέλεια και τις διαδικασίες «Γνώρισε τον Πελάτη Σου» (KYC – Know Your Client) σε πελάτες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια.

Επιπλέον, αναφέρει ότι «η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να ενισχύσει την εφαρμογή διαδικασιών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όταν γίνεται προώθηση επενδύσεων και κατ’ επέκταση να ενισχύσει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται σε ρυθμιζόμενες οντότητες, καθώς και σε οντότητες που βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησης αδείας».

Η ΕΚΚ διευκρινίζει ότι «δεν θα δοθεί καμία παράταση σε μεμονωμένη βάση. Τυχόν σχόλια που θα υποβληθούν μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν θα ληφθούν υπόψη, εκτός εάν η ΕΚΚ παρατείνει την περίοδο υποβολής απόψεων με επίσημη ανακοίνωση».

Η ΕΚΚ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα σχόλιά τους στο Νομικό Τμήμα ή στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων της Επιτροπής, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις: legal@cysec.gov.cy και authorisations@cysec.gov.cy.

Σημειώνει ότι το θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή: «Consultation Paper (2021 – XX) – [insert the Name of Organisation, Legal or Natural Person submitting the comments or views]».