Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) παρακολουθεί στενά το θέμα των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις πολλαπλές προσπάθειες, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ISO, για την κινητοποίηση πρωτοβουλιών παροχής ίσων ευκαιριών στα φύλα και πολύ πρόσφατα είχε συστήσει εθνική τεχνική επιτροπή τυποποίησης, την CYS/TC 24: Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον με σκοπό την εκπόνηση σχετικού εθνικού προτύπου.

Σε καμία σχεδόν χώρα οι γυναίκες δεν είναι ακόμη ισότιμες με τους άντρες όσον αφορά το εισόδημα, την ποιότητα της εκπαίδευσης, την επαγγελματική κατάρτιση και ανέλιξη και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη ή την τεχνολογία, με την κατάσταση να επιδεινώνεται από τις συγκρούσεις, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τις φυσικές καταστροφές και την αναγκαστική εκτόπιση πληθυσμών, προσθέτει στην ανακοίνωση.

Ακολούθως σημειώνει ότι τα πρότυπα αποτελούν βασικά εργαλεία για τη μείωση των ανισοτήτων, την επίτευξη μεγαλύτερης βιωσιμότητας και την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.

Μετά την υπογραφή της διακήρυξης UNECE Declaration on Gender Responsive των Ηνωμένων Εθνών, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) τηρώντας τη δέσμευσή του για την προαγωγή της ισότητας των φύλων, θέτει ως βασική προϋπόθεση για την εκπόνηση προτύπων, την συμπερίληψη προνοιών που θα ανταποκρίνονται ίσα μεταξύ των φύλων και χωρίς αποκλεισμούς και προωθείται η ανοικτή συμμετοχή για όλους στις διαδικασίες και εργασίες τυποποίησης, προστίθεται.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)  αναφέρει περαιτέρω ότι περιλαμβάνεται στα 48 μέλη του ΙSO που έχουν υπογράψει τη Διακήρυξη.

Μετά την υπογραφή της Διακήρυξης, ο ISO ανάπτυξε Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων για τη χρονική περίοδο  2019-2021, (Gender Action Plan 2019-2021 ), το οποίο καθορίζει πρωτοβουλίες και θέτει φιλόδοξους στόχους για τη στήριξη της ισότητας των φύλων στον τομέα της τυποποίησης και δημιούργησε την πλατφόρμα Gender Focal Point Network που έχει στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των  μελών του, σημειώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι, στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορούν να παρακολουθήσουν βίντεο σχετικά με τις πρωτοβουλίες και δράσεις του ISO και την ουσιαστική σημασία που προσδίδει ο ISO στην ισότητα των φύλων κατά τη διαδικασία εκπόνησης προτύπων. https://youtu.be/bvVjbD3wXZc