Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο Επιχορήγησης Αγοράς Ηλεκτρικού Ποδηλάτου ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Οδικών Μεταφορών από την Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του Σχεδίου ανέρχεται στις €240,000. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών, το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι τα €1,000 και η μέγιστη τιμή αγοράς του ηλεκτρικού ποδηλάτου, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €6,000.

Τονίζει, ωστόσο, πως τα ηλεκτρικά ποδήλατα, που πωλούνται σε τιμή μεγαλύτερη των €6,000, δεν θα τυγχάνουν επιχορήγησης. Οι αιτήσεις που θα πληρούν τις προϋποθέσεις θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα υποβολής (first-come, first-served). Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.ev.gov.cy στον Οδηγό του Σχεδίου (Κατηγορία Η14).