Το Τμήμα Φορολογίας σε ανακοίνωσή ενημερώνει ότι, αναφορικά με ηλεκτρονικές πληρωμές που πραγματοποιούνται προς το Τμήμα είτε μέσω JCCSmart, είτε μέσω Internet Banking, απαιτείται χρονικό διάστημα 3 εργάσιμων ημερών για ενημέρωση των μηχανογραφικών συστημάτων του Τμήματος, σε σχέση με τις πληρωμές αυτές.

Στη βάση αυτού, δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε εξυπηρέτηση κοινού η οποία προϋποθέτει επιβεβαίωση των ηλεκτρονικών πληρωμών προτού παρέλθει χρονικό διάστημα 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η πληρωμή, όπως για παράδειγμα η χαρτοσήμανση συμβολαίων για τα οποία προηγήθηκε ηλεκτρονική πληρωμή, η έκδοση πιστοποιητικού μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας για το οποίο απαιτείται επιβεβαίωση πληρωμής κ.α

Για τους πιο πάνω λόγους και για αποφυγή ταλαιπωρίας προτρέπεται το κοινό, να απευθύνεται στα Επαρχιακά Γραφεία για τέτοιου είδους εξυπηρέτηση, μετά τηνπάροδο 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πληρωμής