Το Υπουργικό Συμβούλι ενέκρινε την παραχώρηση κινήτρων για μείωση των ενοικίων. Τα κίνητρα, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη, αφορούν ιδιοκτήτες που θα μειώσουν το ενοίκιο για 3 μήνες.

Αφορούν συγκεκριμένα ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία σε φυσικά ή σε νομικά πρόσωπα και προβαίνουν σε μείωση του ενοικίου για περίοδο 3 μηνών, για διευκόλυνση των ενοικιαστών που έχουν επηρεαστεί λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού.

Ο Νόμος προνοεί ότι θα δίνεται σε αυτούς φορολογική ελάφρυνση κατά 50% του ποσού μείωσης του ενοικίου, νοουμένου ότι η μείωση του ενοικίου δεν θα είναι μικρότερη του 30% του μηνιαίου ενοικίου και δεν θα υπερβαίνει το 50% του ενοικίου.