Στις 30/4/2020, ψηφίστηκε από τη Βουλή η επέκταση της ισχύς της νομοθεσίας η οποία τροποποιεί τον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο με στόχο την συνέχιση παροχής φορολογικών κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε νεοφυείς η/και καινοτόμες επιχειρήσεις, για περίοδο 18 μηνών, μέχρι 30/6/2021.

Στο πλαίσιο της σύστασης και λειτουργίας του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, η αρμοδιότητα για την έκδοση πιστοποιητικού καινοτόμου επιχείρησης εκχωρείται στο Υφυπουργείο. Το Υφυπουργείο σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, στην παρούσα φάση επεξεργάζεται την υφιστάμενη διαδικασία, με στόχο την απλοποίηση της. Η παραλαβή των αιτήσεων από το Υφυπουργείο θα ξεκινήσει στις 08/06/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Υφυπουργείο (Έλενα Πουλλή στο 22205028).