Το DG Just (διοικητικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την ευρωπαϊκή πολιτική στους τομείς της δικαιοσύνης και των καταναλωτών) συνεχίζει την εκστρατεία ενημέρωσης ‘ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ’ (#YourEURight) για τους καταναλωτές, με σκοπό να τους ενημερώσει για τα δικαιώματα που έχουν ως πολίτες της Ε.Ε. και αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς.

Με εναρμόνιση της νομοθεσίας σε όλα τα κράτη-μέλη, η Ε.Ε. στοχεύει στη διευκόλυνση των καταναλωτών μέσω ξεκάθαρων πολιτικών και οδηγιών οι οποίες προωθούν τη διαφάνεια, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Η εκστρατεία ‘ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ’ (#YourEURight) υπενθυμίζει στους καταναλωτές ότι έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό με ευκολία αλλά και να έχουν πρόσβαση στα τέλη που ενδεχομένως τους επιβαρύνουν.

Πιο συγκεκριμένα, προτού οι καταναλωτές ανοίξουν λογαριασμό, η τράπεζα οφείλει να τους δώσει ένα έγγραφο με τις σημαντικότερες υπηρεσίες που παρέχονται σε σχέση με τον λογαριασμό καθώς και όλα τα σχετικά τέλη (δελτίο πληροφόρησης περί τελών). Επίσης, η τράπεζα οφείλει να τους παρέχει, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, ενημερωτικό έγγραφο που να επεξηγεί τα τέλη που χρεώνονται στον τραπεζικό τους λογαριασμό καθώς και πληροφορίες για τα επιτόκια που τους επιβαρύνουν. Με βάση την οδηγία 2014/92/ΕΕ της Ε.Ε. οι τράπεζες υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις χρεώσεις τους με τον ίδιο τυποποιημένο τρόπο. Με τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν την έρευνά τους, να συγκρίνουν και επομένως να πάρουν ενημερωμένες αποφάσεις ανάλογα με τις ανάγκες τους. Μπορούν εύκολα και γρήγορα να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο σύγκρισης τελών με συγκριτικά στοιχεία για τα τέλη και επιτόκια των διάφορων τραπεζών, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (https://www.mof.gov.cy/mof/Comparefees/comparefees.nsf/index_gr/index_gr?opendocument).

Όσον αφορά τη μεταφορά λογαριασμού σε άλλη τράπεζα, χάρη στην ΕΕ η διαδικασία είναι εύκολη, γρήγορη και χωρίς προβλήματα. Εάν οι καταναλωτές επιθυμούν να ανοίξουν νέο λογαριασμό σε άλλη τράπεζα, η νέα τράπεζα οφείλει να βοηθήσει στις διαδικασίες, και η παλιά να κλείσει τον λογαριασμό. Θα πρέπει να δηλώσουν στη νέα τράπεζα ότι επιθυμούν να μεταφέρουν τις επαναλαμβανόμενες πληρωμές στον νέο λογαριασμό και η νέα τράπεζα με τη σειρά της θα διασφαλίσει ότι η παλιά τράπεζα θα διαβιβάσει όλα τα στοιχεία και θα ακυρώσει οποιεσδήποτε πάγιες εντολές.

Τέλος, η νέα τράπεζα πρέπει να ενημερώσει τρίτους άμεσα ενδιαφερομένους (π.χ. τον εργοδότη, τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης και τους παρόχους κοινωφελών υπηρεσιών), για την αλλαγή λογαριασμού.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών ενθαρρύνει τους καταναλωτές να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και να προβαίνουν σε καταγγελία στις Αρμόδιες Αρχές όταν διαπιστώνουν ότι αυτά καταπατούνται.

Υπάρχουν εργαλεία και ιστοσελίδες που έχει αναπτύξει η Ε.Ε για τον σκοπό αυτό, επιδιώκοντας να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει τους καταναλωτές. Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, τα γραφεία του Δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών, μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να επιλυθεί το θέμα.

Οι καταναλωτές στην ΕΕ έχουν δικαιώματα, τα οποία θεσπίστηκαν για να τους προστατεύουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Μάθε ποια είναι και πώς μπορείς να τα ασκήσεις: https://europa.eu/youreuright/home_el

Έχεις δίκιο! #yourEUright