Για τη νέα μορφή του κρατικού προϋπολογισμού, ο οποίος από το 2022 και εντεύθεν θα καταρτίζεται στη βάση δραστηριοτήτων (Activity-Based Budget), ενημερώνεται στη σημερινή συνεδρία της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Στη συνεδρία, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών θα παρουσιάσουν τη νέα μορφή του κρατικού προϋπολογισμού.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιανουάριο του 2019 έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του νέου μηχανογραφημένου συστήματος διαχείρισης πόρων (Enterprise Resource System, ERP), η εφαρμογή του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2022, επιτρέποντας τη μετάβαση στον κρατικό προϋπολογισμό στη βάση Δραστηριοτήτων.

Εξάλλου, στην ατζέντα της επιτροπής βρίσκονται επίσης εναρμονιστικοί νόμοι για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, ο τροποποιητικός νόμος για το Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων, που αφορούν κυρίως στη διαγραφή αναφορών στη βασική νομοθεσία και στους βασικούς κανονισμούς σε «Ταμείο Εγγύησης/Καταθέσεων των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΚ ΣΠΙ)»ως απόρροια της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, καθώς και κατάργηση του ΤΕΚ ΣΠΙ και μεταφορά των πόρων του στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων. Στην ατζέντα βρίσκεται επίσης ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020, που με στόχο την εναρμόνιση με την οδηγία (ΕΕ) 2019/475.

Θα συζητηθεί επίσης θέμα εξαίρεσης από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων για το Υπουργείο Μεταφορών και αποδέσμευση κονδυλίων που αφορά δαπάνες για σύμβαση υπηρεσιών και αγορά υπηρεσιών από την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Τα μέλη της επιτροπής θα διαβουλευθούν μεταξύ τους επί του περί Μικρών Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2019, καθώς και για τις τροπολογίες επί του περί Φορολογίας του Εισοδήματος, τροποποιητικού νόμου του 2019 και του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμου του 2019. Οι δύο νόμοι αφορούν στην εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2016/1164 και 2017/952 του Συμβουλίου ημερομηνίας 12ης Ιουλίου 2016 και 29ης Μαΐου 2017, γνωστές ως ATAD I (Anti-Tax Avoidance Directive) και ATAD II αντίστοιχα.