Αναφορικά με τις αιτήσεις που υποβάλλονται στα πλαίσια των Σχεδίων Στήριξης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19, σημειώνεται το εξής:

Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy η ηλεκτρονική δήλωση για απόσυρση/ακύρωση οποιασδήποτε αίτησης για Ειδικό Επίδομα ή Δήλωσης Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που υποβλήθηκε με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η ηλεκτρονική δήλωση μπορεί να αξιοποιηθεί και για αιτήσεις, τις οποίες ο αιτητής/το πρόσωπο που δεσμεύει την κάθε εταιρεία επιθυμεί να αποσύρει/ακυρώσει για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Τέλος, κάθε αίτηση για Ειδικό Επίδομα/Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που αποσύρεται δύναται να αντικαθίσταται από νέα, ορθώς και πλήρως συμπληρωμένη αίτηση/δήλωση, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί.