Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοινώνει τη δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας («Innovation Hub»), ο οποίος θα διαχειρίζεται θέματα που αφορούν στη Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) και στην Κανονιστική Τεχνολογία (RegTech).

Ο Κόμβος Καινοτομίας θα παρέχει τη δυνατότητα σε εποπτευόμενες και μη εποπτευόμενες οντότητες, που δραστηριοποιούνται στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών ή προϊόντων, να έχουν πρόσβαση στην ΕΚΚ για να υποβοηθούνται στην πληρέστερη κατανόηση της εφαρμογής των ρυθμιστικών απαιτήσεων, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Περαιτέρω, οι οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Χρηματοοικονομικής και Κανονιστικής Τεχνολογίας, θα έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη εποπτική εμπειρογνωμοσύνη και σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με συμμετέχοντες της αγοράς και εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ταυτόχρονα, μέσα από τον Κόμβο Καινοτομίας, η ΕΚΚ θα δύναται να αποκομίσει πληρέστερη εικόνα σε σχέση με τους κινδύνους και τα οφέλη που ενέχουν τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και πλατφόρμες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Distributed Ledger Technology (DLT) (π.χ. Blockchain), κάτι που θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός πληροφορημένου κανονιστικού περιβάλλοντος.

Σε δηλώσεις της, η Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δήμητρα Καλογήρου, ανέφερε ότι «η δημιουργία του Κόμβου Καινοτομίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εποπτεία των καινοτόμων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία στον τομέα της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας.»

Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο της δημιουργίας στενότερων δεσμών με αυτόν τον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα, στόχος είναι η καλύτερη προστασία των επενδυτών, διαμέσου της πληρέστερης κατανόησης των κινδύνων που ενέχει και των πλεονεκτημάτων που προσφέρει ο εν λόγω τομέας.

Οι εργασίες του Κόμβου Καινοτομίας αναμένεται να ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο του 2018. Σχετική ενημέρωση, καθώς και τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρούνται για να εξεταστεί ένα αίτημα που θα υποβάλλεται, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ.