Ο αριθμός των απασχολούμενων μειώθηκε κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ κατά 0,1% στην ΕΕ, 0,1% στην Ελλάδα και αυξήθηκε κατά 0,5% στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Πρόκειται για την πρώτη μείωση της χρονικής σειράς από το δεύτερο τρίμηνο του 2013 για τη ζώνη του ευρώ και το πρώτο τρίμηνο του 2013 για την ΕΕ. Το τέταρτο τρίμηνο του 2019, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ, 0,2% στην ΕΕ, 0,6% στην Κύπρο και μειώθηκε κατά 0,1% στην Ελλάδα.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,4% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ, 0,3% στην Ελλάδα και 2,4% στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Το πρώτο τρίμηνο του 2020, η Λιθουανία (+ 1,6%), η Μάλτα (+ 1,3%) και η Κροατία (+ 1,0%) σημείωσαν την υψηλότερη αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ισπανία (-1,0%), τη Βουλγαρία (-0,9%), την Πορτογαλία, τη Σλοβακία και τη Σουηδία (όλες -0,5%).

Σε επίπεδο βιομηχανιών, οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη γεωργία (-1,4% στη ζώνη του ευρώ και -0,8% στην ΕΕ) το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο τομέας πληροφόρησης και επικοινωνίας παρουσίασε τις μεγαλύτερες αυξήσεις (+ 0,7% και + 0,9% αντίστοιχα)

Με βάση τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία, η Eurostat εκτιμά ότι το πρώτο τρίμηνο του 2020, 209,1 εκατομμύρια άτομα απασχολούνταν στην ΕΕ, εκ των οποίων 160,4 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ.

Σε σχέση με την πανδημία COVID-19, η απασχόληση σε άτομα μειώθηκε κατά 0,3 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2 εκατομμύρια στην ΕΕ σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Ενώ η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην απασχόληση ατόμων μετριάστηκε από κυβερνητικά προγράμματα στήριξης, ο αντίκτυπος στις ώρες εργασίας είναι γενικά πολύ πιο έντονος, αναφέρει η Eurostat.

Ο αριθμός των ωρών εργασίας μειώθηκε κατά 3,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,6% στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο συνδυασμός των στοιχείων του ΑΕΠ και της απασχόλησης επιτρέπει την εκτίμηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Η ανάλυση της ανάπτυξης σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο των προηγούμενων ετών δείχνει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας (με βάση τους μισθωτούς) κυμάνθηκε περίπου στο 1% και για τις δύο ζώνες μεταξύ του 2013 και του 2018. Σε σχέση με την πανδημία COVID-19, σημειώθηκε απότομη μείωση στην παραγωγικότητα το πρώτο τρίμηνο του 2020, καθώς το ΑΕΠ μειώθηκε απότομα, ενώ ο αντίκτυπος στην απασχόληση των ατόμων ήταν ακόμη περιορισμένος.