Μειώθηκαν οι καταθέσεις τον Οκτώβριο του 2020, ύστερα από την αύξηση που παρουσίασαν τους προηγούμενους τέσσερις μήνες, ενώ αυξήθηκαν τα δάνεια, ύστερα από δύο συνεχόμενους μήνες μείωση, λόγω αύξησης των εταιρικών και οικιστικών δανείων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΤΚ, οι συνολικές καταθέσεις τον Οκτώβριο του 2020 κατέγραψαν καθαρή μείωση €114,2 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €36,2 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2020 με το υπόλοιπο των καταθέσεων να ανέρχεται στα €47,9 δισ.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο -0,5%, σε σύγκριση με -0,6% τον Σεπτέμβριο 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων σημείωσαν, για έκτο συνεχόμενο μήνα, τον Οκτώβριο του 2020 καθαρή αύξηση €19,4 εκ., ενώ οι καταθέσεις των νοικοκυριών παρουσίασαν τον Οκτώβριο καθαρή αύξηση €21,2 εκ., ύστερα από τρεις συνεχόμενους μήνες μείωση. Καθαρή αύξηση κατά €10,4 εκ. σημείωσαν και οι καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών και συνταξιοδοτικών ταμείων, ύστερα από έξι συνεχόμενους μήνες μείωση των καταθέσεων τους.

Μείωση τον Οκτώβριο του 2020 παρουσίασαν οι καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης κατά €49,6 εκ. και των λοιπών ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών κατά €115,5 εκ.

Υπόλοιπο δανείων

Εξάλλου, τα συνολικά δάνεια, σύμφωνα με την ΚΤΚ, κατέγραψαν τον Οκτώβριο του 2020 καθαρή αύξηση €64,2 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €26,8 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2020. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Οκτώβριο 2020 έφθασε στα €32,0 δισ.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -4,1%, σε σύγκριση με -4,6% τον Σεπτέμβριο 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, τα δάνεια των επιχειρήσεων παρουσίασαν, ύστερα από δύο συνεχόμενους μήνες μείωση, καθαρή αύξηση €28,7 εκ., ενώ τα δάνεια των νοικοκυριών σημείωσαν καθαρή αύξηση, για έκτο συνεχόμενο μήνα τον Οκτώβριο του 2020, κατά €21,4 εκ., λόγω της αύξησης των οικιστικών δανείων κατά΄€29,2 εκ., παρά την μείωση των καταναλωτικών και λοιπών δανείων. Ελαφρά αύξηση κατά €0,2 εκ. κατέγραψαν τα δάνεια των ασφαλιστικών εταιρειών και συνταξιοδοτικών ταμείων.

Η ΚΤΚ σημειώνει ότι η αναστολή δόσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διατάγματος αναστολής δόσεων του Υπουργού Οικονομικών, είχε αυξητική επίδραση στις πιο πάνω μεταβολές στα δάνεια και προσθέτει ότι η αναστολή δόσεων αφορούσε δάνεια από ΝΧΙ σε νοικοκυριά και μη-χρηματοδοτικές εταιρείες ύψους €10,4 δισ.