Μικρή πτώση παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2019 το χρέος των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που δημοσιεύει σήμερα η Κεντρική Τράπεζα για το τρίμηνο αναφοράς που έληξε τον Μάρτιο του 2019, το χρέος των νοικοκυριών υποχώρησε στα 20,4 δισ. ευρώ με το σχετικό δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 97% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), παρουσιάζοντας μικρή πτώση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο που ήταν 20,5 δισ. ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 που το χρέος ανερχόταν στο 119% του ΑΕΠ, η μείωση είναι αισθητή και αγγίζει το 22%.

Το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Μαρτίου 2019 στα 46,2 δισ. ευρώ από 45,7 δισ. το προηγούμενο τρίμηνο, εκ των οποίων το 61% αφορά μετρητά, καταθέσεις και δάνεια, 2% αφορά χρεόγραφα, 21% μετοχές και 16% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικοί οργανισμοί και συνταξιοδοτικά ταμεία

Το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών όσον αφορά αμιγώς χρηματοοικονομικά μέσα αυξήθηκε ελαφρώς στα 3,8 δισ. ευρώ και είναι κατανεμημένο, 12% σε μετρητά και καταθέσεις, 2% σε δάνεια, 27% σε χρεόγραφα, 42% σε μετοχές και 18% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Αντίστοιχα, οι επενδυτικοί οργανισμοί διαθέτουν ενεργητικό σε χρηματοοικονομικά μέσα 4,9 δισ. ευρώ, από 4,6 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, επενδυμένο 4% σε μετρητά και καταθέσεις, 14% σε δάνεια και χρεόγραφα, 78% σε μετοχές και 4% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα των συνταξιοδοτικών ταμείων επίσης αυξήθηκαν στα 3,4 δισ. ευρώ από 3,3 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, και αφορούν κυρίως μετρητά και καταθέσεις σε ποσοστό 39%, 19% σε δάνεια, 3% σε χρεόγραφα, 31% σε μετοχές και 9% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Το ενεργητικό των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκε στα 60,5 δισ. ευρώ με αναλογία 16% σε μετρητά και καταθέσεις, 7% σε δάνεια, 1% σε χρεόγραφα, 49% σε μετοχές και 28% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία, ενώ το χρέος του τομέα στο τέλος Μαρτίου 2019 διαμορφώθηκε στα 40,7 δισ. ευρώ με το δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 194% του ΑΕΠ, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 που το χρέος ανερχόταν στο 219% του ΑΕΠ, καταγράφεται αισθητή μείωση 25%.