Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας την εξουσία που του παρέχεται δυνάμει του άρθρου 6 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, έχει εκδώσει την Εντολή αρ. 1 του 2020 (Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε σχέση με Αναπτύξεις), η οποία αντικαθιστά την Εντολή με αρ. 1 του 2014.

Σύμφωνα με την Εντολή αυτή, στα νέα κτίρια και στα κτίρια που ανακαινίζονται δίδεται δυνατότητα αύξησης του συντελεστή δόμησης κατά 5%, στις περιπτώσεις που:

  1. είναι ενεργειακής κλάσης Α και τουλάχιστον 25% του συνόλου των ενεργειακών αναγκών τους καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές, νοουμένου ότι η πολεοδομική αίτηση υποβλήθηκε πριν την 30η Ιουνίου 2020,
  2. είναι ενεργειακής κλάσης Α και η μέγιστη κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας δεν ξεπερνά τις 50 kWh ανά τετραγωνικό μέτρο τον χρόνο, νοουμένου ότι η πολεοδομική αίτηση  θα υποβληθεί από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024.