Ένα νέο στατιστικό δελτίο δημοσιεύει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Το Στατιστικό Δελτίο εκδίδεται σε τριμηνιαία βάση και στην ουσία συμπυκνώνει σχεδόν όλα τα στατιστικά στοιχεία που εκδίδει η Κεντρική Τράπεζα, καθώς και άλλα στοιχεία για την οικονομία από άλλες επίσημες πηγές (Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Eurostat) σε ένα ενοποιημένο έγγραφο pdf, μεγέθους περίπου 100 σελίδων.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ, «στόχος του εν λόγω δελτίου είναι η παροχή μιας περιεκτικής ανασκόπησης των κυριότερων παραγόμενων στοιχείων από το Τμήμα Στατιστικής για την ενίσχυση/αναβάθμιση της πληροφόρησης που παρέχεται στους χρήστες, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο».

Το Στατιστικό Δελτίο παρουσίασε σήμερα σε ενημέρωση δημοσιογράφων το τμήμα στατιστικής της ΚΤΚ, αναλύοντας τις επιμέρους ενότητες του δελτίου.

Το δελτίο περιλαμβάνει επτά κατηγορίες στατιστικών. Πρόκειται για τις καταθέσεις νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα δάνεια νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα επιτόκια νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα στατιστικά στοιχεία επενδυτικών οργανισμών (επενδυτικά ταμεία), τους τριμηνιαίους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, τα οικονομικά και δημοσιονομικά στατιστικά, όπως ΑΕΠ, δημόσιο χρέος, πραγματική οικονομία και αγορά εργασίας, καθώς και τις εξωτερικές στατιστικές, όπως ισοζύγιο πληρωμών, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, άμεσες επενδύσεις και ακαθάριστο και καθαρό εξωτερικό χρέος.

Επίσης, στο δελτίο γίνεται παραπομπή με συνδέσμους με τις δημοσιεύσεις κάθε κατηγορίας στοιχείων, ενώ υπάρχει και παράρτημα με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον καταρτισμό των στατιστικών. Πρόσθετα, περιλαμβάνεται και ειδικό παράρτημα για τον αντίκτυπο των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs) στην κυπριακή οικονομία.

Το πρώτο δελτίο δημοσιοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2019 για το πρώτο τρίμηνο, ενώ εντός Ιουλίου θα δημοσιευτεί και το δελτίο που αφορά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Η έκδοση θα δημοσιοποιείται τον επόμενο μήνα της περιόδου αναφοράς.