Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι έχει ετοιμάσει Οδηγό για επεξήγηση των σχετικών προνοιών της νομοθεσίας σε σχέση με την εγκατάσταση και χρήση ικριωμάτων, σημειώνοντας ότι τα ικριώματα αποτελούν πολύ συχνά πηγή κινδύνου σοβαρών ή και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων.

Στόχος του Οδηγού αυτού, όπως αναφέρεται, είναι η επεξήγηση των σχετικών προνοιών της νομοθεσίας και η ενημέρωση όλων των επαγγελματιών που εμπλέκονται στην υλοποίηση κατασκευαστικών έργων και έχουν, ανάλογα με την ιδιότητα και τις αρμοδιότητές τους, σχετικές νομικές υποχρεώσεις, όπως μελετητές, επιβλέποντες, διευθυντές έργων, μηχανικοί εργοταξίων, συντονιστές για τα θέματα ασφάλειας και υγείας, κατά την εκπόνηση της μελέτης και κατά την εκτέλεση του έργου, εργολάβοι, υπεργολάβοι, καθώς και επιχειρήσεις που ενοικιάζουν και εγκαθιστούν ικριώματα, κατασκευαστές ικριωμάτων και εργαζόμενοι.

Τα ικριώματα, σημειώνεται, αποτελούν πολύ συχνά πηγή κινδύνου σοβαρών ή και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων. Κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων από αρμόδιους Επιθεωρητές του ΤΕΕ έχουν εντοπιστεί, σε πολλές περιπτώσεις εργοταξίων, ικριώματα τα οποία ανεγείρονται χωρίς να τηρούνται οι σχετικές διατάξεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί ότι συναρμολογούνται ικριώματα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τυποποιημένη διαμόρφωση και τα ισχύοντα κυπριακά ή ευρωπαϊκά ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα και για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμη μελέτη υπολογισμού αντοχής και ευστάθειας. Σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζονται σοβαρές ελλείψεις, όπως η απουσία κατάλληλων και επαρκών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, ιδιαίτερα στα άκρα των δαπέδων/εξεδρών εργασίας (stoppers), ελλιπή ή ακατάλληλα δάπεδα εργασίας, απουσία θωρακίων (παραπέτων), απουσία κατάλληλης κλίμακας (σκάλας) πρόσβασης στα δάπεδα/εξέδρες εργασίας, ακατάλληλη έδραση του ικριώματος και ακατάλληλη στερέωση/αγκύρωση σε κτήριο ή άλλη κατασκευή ικανοποιητικής αντοχής. Επίσης, κατά τη συναρμολόγηση/εγκατάσταση ή/και αποσυναρμολόγηση δεν εφαρμόζεται πάντοτε ασφαλής μέθοδος εργασίας ή/και δεν λαμβάνονται επαρκή προληπτικά και προστατευτικά μέτρα.

Το ΤΕΕ καλεί όλους τους εμπλεκομένους στην υλοποίηση κατασκευαστικών έργων να ενεργούν προληπτικά μέσω, μεταξύ άλλων, καθορισμού κατάλληλων και επαρκών προδιαγραφών στα Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας, έγκαιρου προγραμματισμού και οργάνωσης των εργασιών, κατάλληλων και επαρκών οδηγιών, εκπαίδευσης και επιτήρησης των εργαζομένων, καθώς και μέσω επαρκών επιθεωρήσεων των ικριωμάτων για διασφάλιση της ασφαλούς εγκατάστασης, χρήσης και συναρμολόγησης/ αποσυναρμολόγησής τους και αποφυγή εργατικών ατυχημάτων.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, καλούνται να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό στην ηλεκτρονική διεύθυνση morphanides@dli.mlsi.gov.cy, ή/και στα τηλ. 22405660/22405615.