Τη διενέργεια πειθαρχικών ερευνών στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, ζητά η Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία σε έλεγχό της διαπίστωσε ότι λειτουργοί του οργανισμού το 2017 είχαν συσσωρευμένη απουσία 622 ωρών, ενώ ένας λειτουργός παρουσίασε χρόνο απουσίας 323.

Στην έκθεσή της η ΕΥ κάνει λόγο για «έλλειψη υπευθυνότητας και συνέπειας από μέρους των αρμοδίων στην τήρηση των σχετικών Νόμων και Κανονισμών που διέπουν την τήρηση του θεσμοθετημένου ωραρίου, παρά τις διαδοχικές εγκυκλίους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) που έχουν κατά καιρούς εκδοθεί για το συγκεκριμένο θέμα».

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, όλοι οι Λειτουργοί, για τους οποίους τηρούνται στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης (συνολικά τέσσερις), παρουσίασαν κατά το έτος 2017 χρόνο απουσίας από την εργασία τους, ο οποίος ανέρχεται συνολικά στις 622 ώρες. Προσθέτει χαρακτηριστικά ότι «ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση Λειτουργού που συσσώρευσε χρόνο απουσίας ύψους 323 ωρών».

Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση, για τους έκτακτους Λειτουργούς αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν ακολουθούν το θεσμοθετημένο ωράριο του Οργανισμού, δεν υπήρχαν οποιαδήποτε διαθέσιμα στοιχεία, ούτε σε ηλεκτρονική μορφή, ούτε σε χειρόγραφη (Μητρώο Παρουσιών), που να επιβεβαιώνουν την τήρηση του ωραρίου στην εργασία τους.

«Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των ανωτέρω ευρημάτων, που αφορούν στον χρόνο απουσίας από την εργασία, ζητήθηκε όπως διενεργηθούν οι αντίστοιχες διοικητικές έρευνες, προκειμένου να διαφανεί κατά πόσο αποτελούν αδικαιολόγητη απουσία και κατ΄επέκταση πειθαρχικό παράπτωμα από μέρους των εμπλεκόμενων Λειτουργών, στη βάση των σχετικών εγκυκλίων του ΤΔΔΠ», αναφέρεται.

Στην έκθεση σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΝΕΚ, μας πληροφόρησε ότι εντοπίστηκαν οι αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης του χρόνου προσέλευσης/ αποχώρησης και έχει κατακυρωθεί προσφορά για εγκατάσταση νέου ενιαίου λογισμικού συστήματος.

Επιπρόσθετα, μας πληροφόρησε ότι λήφθηκαν διορθωτικά μέτρα για την ορθή και έγκαιρη παρακολούθηση της τήρησης του εργασιακού ωραρίου του προσωπικού.

Δεν εξετάζονται οι εκθέσεις του εσωτερικού ελέγχου

Εξάλλου, όπως αναφέρεται, ο ΟΝΕΚ κατακύρωσε στις αρχές του 2016 διαγωνισμό σε κοινοπραξία για περίοδο τριών ετών, έναντι συνολικού ποσού €35.900 πλέον ΦΠΑ, θέλοντας να ενισχύσει την ορθολογιστική διακυβέρνηση και τη χρηστή διοίκηση.
Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΥ, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.1(λ) του Παραρτήματος ΙΙ των όρων εντολής της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα αναφέρεται στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, εντούτοις οι εκθέσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε λειτουργό του ΟΝΕΚ, ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει τον Εκτελεστικό Διευθυντή.

Σημειώνεται ακόμη ότι οι εκθέσεις προόδου του αναδόχου δεν συζητήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΝΕΚ. Ειδικότερα, στη συνεδρία του ΔΣ με αρ. 19/2017, ημερ. 20.7.2017, υποβλήθηκε για συζήτηση η πρώτη έκθεση προόδου του δευτέρου έτους και το Συμβούλιο αποφάσισε να την εξετάσει στην επόμενη συνεδρία του.

Ωστόσο, επισημαίνει η ΕΥ, η ίδια αναφορά για συζήτηση της έκθεσης υπάρχει και στα πρακτικά των συνεδριών 20/2017, 21/2017 και 22/2017, ωστόσο η έκθεση δεν συζητήθηκε ποτέ.

«Καμία άλλη έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή δεν τέθηκε ενώπιον του Δ.Σ. κατά το 2017 και 2018», αναφέρεται στην έκθεση.
Η ΕΥ συστήνει όπως οι εκθέσεις του εσωτερικού ελεγκτή πρέπει να τυγχάνουν της δέουσας σημασίας και να τίθενται έγκαιρα απευθείας ενώπιον του Δ.Σ. για ενημέρωση και λήψη διορθωτικών μέτρων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΝΕΚ, όπως αναφέρεται, πληροφόρησε ότι οι υποδείξεις της Υπηρεσίας «θα ληφθούν υπόψη στους όρους προκήρυξης της νέας προσφοράς για παροχή εσωτερικού ελεγκτή και θα δίνεται η δέουσα σημασία για συμμόρφωση στις εκθέσεις που θα υποβάλλονται».