Το 2018, το δημόσιο έλλειμμα και το χρέος τόσο της ζώνης του ευρώ (EA19) όσο και της ΕΕ28 μειώθηκαν σε σχετικούς όρους σε σύγκριση με το 2017. Στη ζώνη του ευρώ, ο λόγος του δημόσιου ελλείμματος προς το ΑΕΠ μειώθηκε από 1,0% το 2017 σε 0,5% το 2018 στην ΕΕ28 από 1,0% σε 0,6%. Στη ζώνη του ευρώ ο δείκτης του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε από 87,1% στο τέλος του 2017 στο 85,1% στο τέλος του 2018 και στην ΕΕ28 από 81,7% σε 80,0%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Eurostat το χρέος της Κύπρου υπολογίζεται σε 21,258 δισ. Ευρώ (ή 102,5% του ΑΕΠ, ενώ το ΑΕΠ ανέρχεται σε 20,731 δισ. Ευρώ), το δημόσιο έλλειμμα σε 990 εκατ. (-4,8%), με τα έσοδα στο 39,9% και δαπάνες στο 44,7% του ΑΕΠ

Το συνολικό χρέος στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 334.573 δισ. Ευρώ (181.1% του ΑΕΠ, ενώ το ΑΕΠ ανέρχεται σε 184.714 δισ. Ευρώ), το πλεόνασμα του δημόσιου προϋπολογισμού σε 1,991 δισ. Ευρώ (ή 1,1%), με τα έσοδα στο 47,8% και τις δαπάνες στο 46,7% του ΑΕΠ.

H Εurostat δεν υπολογίζει και δεν δημοσιεύει στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας, ή άλλης χώρας σε όρους ESA2010 ή “όρους προγράμματος”. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται από το εθνικό υπουργείο οικονομικών σε συνεργασία με την Κομισιόν και τον ESM.

Σε αυτή την ανακοίνωση, η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει στοιχεία για το δημόσιο έλλειμμα και το χρέος για τα έτη 2015-2018 βάσει στοιχείων που κοινοποίησαν τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά την πρώτη κοινοποίηση του 2019 για την εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος EDP). Η κοινοποίηση αυτή βασίζεται στο σύστημα εθνικών λογαριασμών ΕSΑ 2010.

Αναλυτικά, το 2018, το Λουξεμβούργο (+ 2,4%), η Βουλγαρία και η Μάλτα (από + 2,0%), η Γερμανία (+ 1,7%), οι Κάτω Χώρες (+1.5% ), η Ελλάδα (+1.1%), η Λιθουανία και η Σλοβενία ​​(από + 0,7%), η Δανία (+ 0,5%), η Κροατία (+ 0,2%) και η Αυστρία (+ 0,1%) είχαν πλεονασματικούς προϋπολογισμούς.

Δύο κράτη μέλη είχαν ελλείμματα ίσα ή μεγαλύτερα από 3% του ΑΕΠ: Η Ρουμανία (-3,0%) και η Κύπρος (-4,8%).

Στο τέλος του 2018, οι χαμηλότερες αναλογίες του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ καταγράφηκαν στην Εσθονία (8,4%), το Λουξεμβούργο (21,4%), τη Βουλγαρία (22,6%), την Τσεχία (32,7%), τη Δανία (34,1% %).

Δεκατέσσερα κράτη μέλη είχαν λόγο δημόσιου χρέους υψηλότερο από το 60% του ΑΕΠ, με τις υψηλότερες καταγραφές στην Ελλάδα (181,1%), την Ιταλία (132,2%), την Πορτογαλία (121,5%), την Κύπρο (102,5%), το Βέλγιο (98,4%) και την Ισπανία (97,1%).

Το 2018, οι δημόσιες δαπάνες στη ζώνη του ευρώ αντιστοιχούσαν στο 46,8% του ΑΕΠ και τα δημόσια έσοδα στο 46,3%. Τα στοιχεία για την ΕΕ-28 ήταν 45,6% και 45,0% αντίστοιχα. Και στις δύο ζώνες ο δείκτης δημόσιων δαπανών μειώθηκε μεταξύ 2017 και 2018, ενώ ο δείκτης δημόσιων εσόδων αυξήθηκε.