Το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ως ο Ενδιάμεσος Φορέας για παρεμβάσεις που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Θάλασσα» 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας), ανακοινώνει την προκήρυξη Σχεδίων Χορηγιών ως εξής:

(α) Μέτρο 1.18: Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας – Δράση 1.18.2 (άρθρο 40.1γ) – Σχέδιο Χορηγιών για αγορά απωθητικού εξοπλισμού για προστασία των θαλάσσιων προστατευόμενων ειδών  – Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 μέχρι την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020

(β) Μέτρο 2.2: Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια  – Σχέδιο για Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια – Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 μέχρι την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 με προτεραιότητα να δίνεται στους δικαιούχους που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με την υδατοκαλλιέργεια εσωτερικών υδάτων.

(γ) Μέτρο 5.4: Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας  – Σχέδιο για Επενδύσεις στον τομέα μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας – Αιτήσεις γίνονται δεκτές  από την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.