Το Τμήμα Φορολογίας ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας σύμφωνα με τους Κανονισμούς (Κ.Δ.Π.400/2019) δυνάμει του άρθρου 36Γ του περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου, όπως τροποποιήθηκε για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 του Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσκαλεί όσους επιθυμούν να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής ή Επιτροπής Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ως ανεξάρτητη προσωπικότητα, σε περιπτώσεις που θιγόμενο πρόσωπο (θιγόμενο πρόσωπο σημαίνει κάθε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου φυσικού προσώπου, το οποίο είναι κάτοικος σε κράτος μέλος για φορολογικούς σκοπούς και του οποίου η φορολόγηση επηρεάζεται άμεσα από αμφισβητούμενο ζήτημα) αιτηθεί προς τον Έφορο Φορολογίας και στις άλλες αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων κρατών μελών την συγκρότηση αυτής.

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)
  2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας
  3. Επαρκείς γνώσεις και εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε φορολογικά θέματα
  4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προθεσμίες:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνεται δεκτή μέχρι και τις 16/03/2020 (Δευτέρα και ώρα 15:00) στο Τμήμα Φορολογίας μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Ιωάννα Αποστολίδου επισυνάπτοντας βιογραφικό σημείωμα και τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία που να ικανοποιούν τα σημεία (1), (2) και (3) των απαιτούμενων προσόντων. Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και αποδεικτικά στοιχεία θα παρουσιαστούν, εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.

Επιτροπή Επιλογής-Διαδικασία:

Η επιλογή του ανεξάρτητου μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή Επιτροπής Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών θα αποφασιστεί από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που συστήνεται εντός του Τμήματος Φορολογίας. Ο τρόπος επιλογής των προσώπων θα αποφασισθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία δεν δεσμεύεται για το διορισμό οποιουδήποτε εκ των αιτούντων.