Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, εξέδωσε σήμερα Τετάρτη 15/04/2020 την Εγκύκλιο ΓΛ/ΑΑΔΣ 109Β που αφορά Πρόσθετα Μέτρα στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων λόγω του COVID-19 και επηρεάζουν τις Κατατεθειμένες Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής.

Βρείτε εδώ την Εγκλύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου.