Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ) για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία έχουν αναπτύξει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου.

Το ΨΕΥ στοχεύει στην πληροφόρηση του κάθε εργαζόμενου και του κάθε εργοδότη καθώς και οποιουδήποτε πολίτη για θέματα ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας, ώστε να αναπτυχθεί συνείδηση ασφάλειας, ικανότητα στοιχειώδους εκτίμησης των κινδύνων στην εργασία και απόκτησης βασικών γνώσεων στα θέματα αυτά.

Το υλικό αυτό είναι προσβάσιμο μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης του ΚΕΠΑ «e-Gnosis» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mymim.net/egnosis/, είναι διαθέσιμο για ελεύθερη χρήση και μπορεί να αξιοποιηθεί σε χώρο και χρόνο που βολεύει τον κάθε εργοδότη και εργαζόμενο.

Επίσης, το ΨΕΥ περιλαμβάνει 10 εκπαιδευτικές ενότητες και συνδυάζει κείμενο, εικόνα, ήχο, προσομοίωση και εκπαιδευτικές ταινίες, τα οποία εξασφαλίζουν εύκολη και γρήγορη κατανόηση και αφομοίωση του θέματος, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης με ασκήσεις και άλλα δοκίμια μετά από κάθε ενότητα και τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού στα άτομα που θα μελετήσουν όλο το ΨΕΥ, ώστε να υπάρχει τεκμηρίωση για την επιμόρφωσή τους.