Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι τα πιο κάτω Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ) υπόβαλαν δήλωση συμμετοχής στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων και έχουν αποδεκτεί τους όρους του Σχεδίου.

Α/ΑΑδειοδοτημένο Πιστωτικό ίδρυμα
1Ancoria Bank Limited
2Astrobank Public Company Limited
3Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
4Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
5Societe Generale Bank – Cyprus LTD
6Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ
7RCB BANK LTD
8Αlpha Bank Cyprus Ltd
9Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ
10Eurobank Cyprus Ltd

To Σχέδιο καλύπτει δάνεια που εγκρίθηκαν από 01/03/2020 μέχρι 31/12/2020, εντός της Δημοκρατίας, με οποιοδήποτε από τα πιο πάνω Αδειδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα, και τα οποία αφορούν ανάγκες κεφαλαίων κίνησης και/ή επενδύσεις εντός της Δημοκρατίας με μέγιστη διάρκεια επιδότησης επιτοκίου τα τέσσερα έτη. Εξαιρούνται τα νέα δάνεια που έχουν προκύψει μέσω αναδιαρθρώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τα συμμετέχοντα Αδειδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα για υπαγωγή τους στο Σχέδιο.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι όλες οι μη προβληματικές επιχειρήσεις κατά την 31/12/2019 (Πολύ μικρές, Μικρές, Μεσαίες, Μεγάλες και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι), με προσκόμιση βεβαίωσης από εγκεκριμένο λογιστή ότι δεν ήταν ήδη προβληματικές (κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Στο Σχέδιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια που θα εγκριθούν μέχρι 31/12/2020 μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου και του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων. Εξαιρούνται επιχειρηματικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της κυβέρνησης.

Με βάση την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ανώτατο ύψος του δανείου που μπορεί να παραχωρηθεί ανά αυτοτελώς εργαζόμενο και επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει:

  • τις €800.000.
  • τις €120.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
  • τις €100.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του δανείου από το ΑΠΙ. Η περίοδος επιδότησης ξεκινά από την ημερομηνία της 1ης εκταμίευσης του δανείου.

Για τα πρώτα δύο έτη η επιδότηση επιτοκίου θα είναι ως εξής: 

  • Πολύ μικρές, Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι – μέχρι 350 μονάδες βάσης (3.5%).
  • Μεγάλες επιχειρήσεις – μέχρι 350 μονάδες βάσης (3.5%).

Από το τρίτο μέχρι το τέταρτο έτος η επιδότηση επιτοκίου θα είναι:

Πολύ μικρές, Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι – 200 μονάδες βάσης 2%).

  • Μεγάλες επιχειρήσεις – 150 μονάδες βάσης (1.5%).

Διευκρινίζεται ότι για τις επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν το Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων δεν θα προβούν σε απολύσεις πέραν του 2% του προσωπικού που απασχολούσαν κατά τις 25/06/2020 χωρίς αντικατάσταση (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως) και για περίοδο έξι μηνών.

Στους πιο κάτω συνδέσμους (links) μπορείτε να βρείτε: