Ανακοινώθηκε η δημόσια διαβούλευση για τους κανονισμούς για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών) του 202x (KME / 25).

Όπως μεταδίδει το ΓΤΠ το προσχέδιο των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Συστήματα Ρευστών) Κανονισμών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για σχόλια και εισηγήσεις, τα οποία μπορούν να υποβληθούν μέσω του σχετικού Πίνακα που επίσης είναι αναρτημένος, και θα τύχουν αξιολόγησης με σκοπό τη βελτίωση του κειμένου των Κανονισμών. Σχόλια και εισηγήσεις που δεν θα σταλούν κατάλληλα αιτιολογημένα στον Πίνακα δυνατό να μην μπορούν να ληφθούν υπόψη.

Ο Πίνακας με τα σχόλια και τις εισηγήσεις μπορεί να σταλεί στο  info@dli.mlsi.gov.cy εντός των επόμενων 30 ημερών.

Οι Κανονισμοί ετοιμάστηκαν στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου για την ασφάλεια των συστημάτων που περιέχουν ρευστά (υγρά και αέρια).