Στο ψηλότερο τριμηνιαίο αποτέλεσμα από την έναρξη εργασιών της ανήλθαν το Δ΄ τρίμηνο του 2019 οι ταμειακές εισροές της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), σημειώνοντας σημαντική αύξηση 18,7%, στα €121,2 εκατομμύρια, έναντι €102,1 εκ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Ταυτόχρονα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΚΕΔΙΠΕΣ, η οποία διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, οι σωρευτικές ταμειακές ροές από την έναρξη εργασιών της μέχρι 31/12/2019 ανήλθαν σε €511,7 εκ., ενώ οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν σε €481,1 εκ. ή 6,0% της ονομαστικής αξίας του αρχικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051 δις.

Σύμφωνα με την ΚΕΔΙΠΕΣ, 100% θυγατρική της ΣΕΔΙΠΕΣ (πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα), το Δ’ Τρίμηνο 2019 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες αποπληρωμές κρατικής βοήθειας σε μετρητά ύψους €120 εκ. Επίσης, τον Μάρτιο του 2020 έγινε αποπληρωμή κρατικής βοήθειας ύψους €90 εκ., και ως εκ τούτου το ύψος της συνολικής αποπληρωμής σε μετρητά διαμορφώθηκε στα €210 εκ.

Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι μέρος  της  κρατικής  βοήθειας θα  αποπληρωθεί  μέσω  της μεταφοράς ακίνητης περιουσίας από τη ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ προς το κράτος, καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου €140 εκ. Η μεταβίβαση θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας εκτιμήσεων από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Οι εισπράξεις από χορηγήσεις και ακίνητα ανήλθαν σε €111,6 εκ. ή 1,4% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €7.767 δις στο τέλος του Γ’ Τριμήνου 2019.

Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του Δ’ Τριμήνου 2019 διαμορφώθηκαν σε €7.8674 εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €169εκ., ακίνητη περιουσία €677εκ., και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €543εκ.

Σε γραπτή δήλωση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρος Παπαδόπουλος αναφέρει ότι η απόδοση του χαρτοφυλακίου το τελευταίο τρίμηνο του 2019 ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική με τριμηνιαίο ρεκόρ ταμειακών εισροών ύψους €121 εκ. και με συμφωνημένες και υλοποιημένες λύσεις αναδιάρθρωσης ή είσπραξης δανείων ύψους €356 εκ.

«Τα θετικά αποτελέσματα μεταφράστηκαν σε αποπληρωμή κρατικής βοήθειας σε μετρητά ύψους €120εκ. στο τρίμηνο και με επιπρόσθετα €90εκ. τον Μάρτιο του 2020», προσθέτει.

Ωστόσο, ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρει ότι τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας «αναμένεται να επηρεαστούν ιδιαίτερα αρνητικά το 2020 λόγω των οικονομικών επιπτώσεων και μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, παρ’ όλες τις συνεχείς προσπάθειες της Διεύθυνσης της εταιρείας για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της».

«Τηρούμε τα σχετικά διατάγματα των αρμόδιων Αρχών, αναστείλαμε όλες τις εκποιήσεις και συνεχίζουμε να παρέχουμε την κάθε δυνατή στήριξη σε όλους τους συνεργάσιμους δανειολήπτες όπως και στην υλοποίηση του σχεδίου Εστία», σημειώνει.

Αναφέρει επίσης ότι καθοριστική προς την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού είναι επίσης η πρόσφατη υπογραφή της συμφωνίας για την πώληση του 49% της Αλταμίρα Κύπρου στην Αλταμίρα Ισπανίας για το πόσο των €4,5 εκ.

Σύμφωνα με την ΚΕΔΙΠΕΣ, οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.956εκ. στο τέλος του Δ’ Τριμήνου 2019 από €7.114 εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας απομόχλευση 2,2% λόγω εισπράξεων και διαγραφών. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών ανήλθε σε 5,6%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης τόκων, η απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται σε 12,9%.

Οι λύσεις αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira Asset Management Cyprus Ltd (ALTAMIRA) διαμορφώθηκαν σε €356,4 εκ. το Δ’ Τρίμηνο 2019 έναντι €307,4 εκ. το προηγούμενο τρίμηνο. Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών ανήλθαν σε €1.217,6 εκ. ή 16,5% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371 δις.

Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Δ’ Τριμήνου 2019 ανήλθαν σε €33,6 εκ. αυξημένες κατά 24% από το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της αύξησης στις δαπάνες διαχειριστή που συνδέετε με τις αυξημένες ταμειακές ροές. 

Οι ταμειακές εκροές  για εξόφληση υποχρεώσεων ανήλθαν στα €42,3 εκ. το Δ’ τρίμηνο 2019 σε σχέση με €2,0εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, αφού τον  Δεκέμβριο έγινε η καταβολή της τρίτης και τελευταίας δόσης του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης.

Σχέδιο Εγγύησης Δανείων προς Ελληνική Τράπεζα

Σε σχέση με τις υποχρεώσεις, στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) προς την Ελληνική Τράπεζα, η ΚΕΔΙΠΕΣ αναφέρει ότι έχει υποβληθεί απαίτηση ύψους €65,8 εκ. για την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 30 Ιουνίου 2019.

Προσθέτει ότι η απαίτηση περιλαμβάνει κυρίως λογιστικές προβλέψεις που αναγνώρισε η Ελληνική Τράπεζα μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς εργασιών. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία η ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ έχει ενημερώσει την Ελληνική Τράπεζα ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την απαίτηση, οπότε οι δύο πλευρές καλούνται να διαβουλευτούν και να αποταθούν σε εξειδικευμένο οίκο που έχουν από κοινού διορίσει για επιβεβαίωση του ποσού της απαίτησης.

Επίσης, αναφέρει ότι στις 2 Ιανουαρίου 2020, ως προνοείται από το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων, η Ελληνική Τράπεζα έχει υποβάλει τη δεύτερη απαίτηση  για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019 και προσθέτει ότι η διαβούλευση για την πρώτη και δεύτερη απαίτηση είναι σε εξέλιξη.

Μεσοπρόθεσμα, όπως αναφέρει, οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας ενδέχεται να επηρεάσουν τις απαιτήσεις στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων.

Σχέδιο ΕΣΤΙΑ

Εξάλλου, η ΚΕΔΙΠΕΣ αναφέρει ότι τα αποτελέσματα του σχεδίου ΕΣΤΙΑ δεν θεωρούνται ικανοποιητικά παρόλες τις προσπάθειες της να προωθήσει το σχέδιο.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 2.687 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 3.248 λογαριασμούς και ποσό €743 εκ., ενώ οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις ανέρχονται στις 595 που αντιστοιχούν σε 727 λογαριασμούς και ποσό €150 εκ.

Αναφέρει επίσης ότι στάλθηκαν ήδη μέσω της πλατφόρμας στο Υπουργείο Εργασίας 238 υποθέσεις που αντιστοιχούν σε 286 λογαριασμούς και ποσό €55εκ.

Προσθέτει ότι η εκδήλωση της πανδημίας του κορωνοϊού από τα μέσα Μαρτίου έχει επιδράσει αρνητικά στην πρόοδο της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων λόγω και της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων που έχουν καθηλώσει την εφαρμογή λύσεων αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης.

Αιτήσεις αναστολής δόσεων

Σύμφωνα, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί αιτήματα αναστολής δόσεων για περισσότερους από 4.300 λογαριασμούς για δάνεια ύψους €560 εκ. μέχρι το τέλος του 2020 σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού διατάγματος. Επιπλέον, έχει αδρανοποιηθεί η αγορά ακινήτων με αποτέλεσμα να μειωθούν δραματικά οι πωλήσεις ακινήτων.