Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021 στο 3,1% του ΑΕΠ, σε σχέση με 3,3% την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα το έλλειμμα ανήλθε στα €684,9 εκ. σε σύγκριση με έλλειμμα €686,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021 αυξήθηκαν κατά €478,3 εκ. (+9,2%) και ανήλθαν στα €5.700,6 εκ. σε σύγκριση με €5.222,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Σημειώνεται ότι, αυτή η αύξηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες οφείλεται σε δαπάνες στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €248,0 εκ. (+13,2%) και ανήλθαν στα €2.132,4 εκ. σε σύγκριση με €1.884,4 εκ. το 2020. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €92,1 εκ. (+6,1%) και ανήλθαν στα €1.610,7 εκ. σε σύγκριση με €1.518,6 εκ. το 2020.

Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €77,1 εκ. (+18,0%) και ανήλθαν στα €505,0 εκ. σε σύγκριση με €427,9 εκ. το 2020. Η αύξηση στη συγκεκριμένη κατηγορία αποδίδεται κυρίως στα επιπλέον μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της συνέχισης της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €32,4 εκ. (+9,9%) και ανήλθαν στα €359,2 εκ. σε σύγκριση με €326,8 εκ. το 2020. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €19,3 εκ. (+6,4%) και ανήλθαν στα €321,9 εκ. σε σύγκριση με €302,6 εκ. το 2020. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €52,3 εκ. (+11,6%) και ανήλθε στα €503,2 εκ. σε σύγκριση με €450,9 εκ. το 2020.

Αντιθέτως, ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €42,9 εκ. (-13,8%) και περιορίστηκε στα €268,2 εκ. σε σύγκριση με €311,1 εκ. το 2020. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €11,1 εκ. (-4,6%) και περιορίστηκαν στα €231,5 εκ. σε σύγκριση με €242,6 εκ. το 2020 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €31,8 εκ. (-46,4%) και περιορίστηκαν στα €36,7 εκ. σε σύγκριση με €68,5 εκ. το 2020.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2021 αυξήθηκαν κατά €479,9 εκ. (+10,6%) και ανήλθαν στα €5.015,7 εκ. σε σύγκριση με €4.535,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €210,0 εκ. (+12,7%) και ανήλθαν στα €1.864,3 εκ. σε σύγκριση με €1.654,3 εκ. το 2020, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €112,6 εκ. (+10,7%) και ανήλθαν στα €1.165,8 εκ. σε σύγκριση με €1.053,2 εκ. το 2020. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €63,2 εκ. (+6,1%) και ανήλθαν στα €1.102,0 εκ. σε σύγκριση με €1.038,8 εκ. το 2020. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €177,1 εκ. (+13,8%) και ανήλθαν στα €1.464,3 εκ. σε σύγκριση με €1.287,2 εκ. το 2020. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €17,5 εκ. (+30,0%) και ανήλθαν στα €75,8 εκ. σε σύγκριση με €58,3 εκ. το 2020. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €20,3 εκ. (+19,6%) και ανήλθαν στα €124,0 εκ. σε σύγκριση με €103,7 εκ. το 2020.

Αντιθέτως, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €7,5 εκ. (-2,3%) και περιορίστηκαν στα €319,4 εκ. σε σύγκριση με €326,9 εκ. το 2020. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €0,8 εκ. (-1,3%) και περιορίστηκαν στα €65,9 εκ. σε σύγκριση με €66,7 εκ. το 2020.