Στα €69,8 εκατομμύρια ή στο 3,2% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2019, σε σύγκριση με πλεόνασμα €488,5 εκ. (2,4% στο ΑΕΠ), την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές δαπάνες κατά την περίοδο παρουσίασαν αύξηση 8,7% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν με ρυθμό 12,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες για τους πρώτους επτά μήνες του 2019 σημείωσαν αύξηση κατά €345,9 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανήλθαν στα €4.332,2 εκ. από €3.986,3 εκ. το 2018 (8,7% αύξηση).

Οι κοινωνικές παροχές σημείωσαν την μεγαλύτερη αύξηση (€143,8 εκ. ή 9,5%) και ανήλθαν στα €1.662,9 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2019 σε σύγκριση με €1.519,1 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) επίσης αυξήθηκαν σημαντικά (€125,6 εκ. ή 9,7%) και ανήλθαν στα €1.419,9 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2019 σε σύγκριση με €1.294,3 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2018.

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €71,5 εκ. και ανήλθε, για τη συγκεκριμένη περίοδο του 2019, στα €441,7 εκ. ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 το ποσό αυτό ανέρχετο στα €370,2 εκ. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €48,8 εκ. και ανήλθαν στα €312,3 εκ. από €263,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019 κατά €31,8 εκ. και ανήλθαν στα €345,2 εκ. από €313,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018.

Μικρότερη αύξηση σημείωσαν οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις και οι επιχορηγήσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά €8,1 εκ. και €1,9 εκ. αντίστοιχα και ανήλθαν στα €35,4 εκ. και €25,0 εκ. (€27,3 εκ. και €23,1 εκ. αντίστοιχα τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2018).

Μείωση κατέγραψαν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, της τάξης των €85,6 εκ. και περιορίστηκαν στα €89,8 εκ. σε σύγκριση με €175,4 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2018. Εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις κεφαλαιουχικές δαπάνες, η μείωση αυτή περιορίζεται στα €80,4 εκ.(€69,9 εκ. το 2019 σε σύγκριση με €150,3 εκ. το 2018).

Τα έσοδα

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,4% (ή €553,2 εκ.) και ανήλθαν στα €5.028,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου2019 (από €4.474,8 εκ. το 2018).

Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι κοινωνικές εισφορές κατά €320,4 εκ. και ανήλθαν στα €1.374,5 εκ. από €1.054,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο επίσης αυξήθηκαν σημαντικά (κατά €101,9 εκ.) και ανήλθαν στα €1.060,1 εκ. (από €958,2 εκ. το 2018). Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν από το Κράτος ανήλθαν στα €142,7 εκ. (αύξηση ύψους €82,5 εκ.) σε σύγκριση με τα €60,2 εκ. που είχαν εισπραχθεί κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών κατέγραψαν αύξηση €44,0 εκ. και ανήλθαν στα €1.941,7 εκ. (€1.897,7 εκ. το 2018). Εντούτοις, τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο πιο πάνω ποσό, σημείωσαν αύξηση της τάξης των €60,4 εκ. και ανήλθαν στα €1.249,0 εκ. τη φετινή περίοδο σε σύγκριση με €1.188,6 εκ. το 2018.

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €22,0 εκ. και ανήλθαν κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019 στα €92,5 εκ. (€70,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο).

Οι υπόλοιπες δύο κατηγορίες εσόδων κατέγραψαν μείωση. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €13,5 εκ και περιορίστηκαν στα €94,8 εκ. κατά τη συγκεκριμένη περίοδο (€108,3 εκ. το 2018), ενώ τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σημείωσαν μείωση της τάξης του 1,3% (ήτοι €4,1 εκ.) και περιορίστηκαν στα €321,7 εκ. από €325,8 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2018.