Οι υποχρεώσεις που θα αναλαμβάνει η Δημοκρατία μέσω των κυβερνητικών εγγυήσεων εμπίπτουν στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων ελέγχου του Γενικού Ελεγκτή, δηλώνει με ανακοίνωση της η Ελεγκτική Υπηρεσίας απαντώντας στους ισχυρισμούς ότι Υπηρεσία δεν μπορεί να έχει ρόλο στις διαδικασίες που προβλέπονται στο νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση σχετικά με το νομοσχέδιο παροχής κρατικών εγγυήσεων σε δάνεια που θα παραχωρηθούν από τράπεζες, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει πως ο ρόλος της αφορά τις αρμοδιότητες που έχει στον έλεγχο των κυβερνητικών εγγυήσεων και τη συμμετοχή της με το καθεστώς παρατηρητή, στην Επιτροπή Παρακολούθησης

Όσον αφορά τον έλεγχο των κυβερνητικών εγγυήσεων, με βάση το νομοσχέδιο, ο Υπουργός Οικονομικών θα μπορεί να προβαίνει στην έκδοση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ποσού μέχρι €1,5 δις σε πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό την εκ μέρους τους παραχώρηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους.

Με βάση το άρθρο 116 του Συντάγματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει εν ονόματι της Δημοκρατίας πάσαν πληρωμήν ή είσπραξιν και πάντα λογαριασμόν αναληφθεισών υπό της Δημοκρατίας υποχρεώσεων. Είναι συνεπώς προφανές, προστίθεται, ότι οι υποχρεώσεις που θα αναλαμβάνει η Δημοκρατία μέσω των κυβερνητικών εγγυήσεων εμπίπτουν στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων ελέγχου του Γενικού Ελεγκτή.

Σε σχέση με τη συμμετοχή με το καθεστώς παρατηρητή στην Επιτροπή Παρακολούθησης, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει πως στην Επιτροπής Παρακολούθησης προβλέπεται η συμμετοχή κρατικών υπαλλήλων και υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας, ενώ σε αυτή θα υπάγονται επίσης και οι Ομάδες Παρακολούθησης ανά Πιστωτικό Ίδρυμα, στις οποίες θα συμμετέχει, ένας εκπρόσωπος του Πιστωτικού Ιδρύματος, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, η Γενική Λογίστρια ή εκπρόσωπός της και ένα ανεξάρτητο μέλος το οποίο θα προτείνεται από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Προβλέπεται επίσης ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης θα συμβουλεύει τον Υπουργό Οικονομικών για τον τρόπο διάθεσης σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα μη αιτηθέντων ποσών από κάποια πιστωτικά ιδρύματα.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί προφανές ότι η αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής σε καμία περίπτωση δεν αφορά την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι ο οικονομικός, διαχειριστικός ή οποιασδήποτε άλλης μορφής έλεγχος των τραπεζών. Ουσιαστικά, η Επιτροπή Παρακολούθησης θα είναι το όργανο μέσω του οποίου θα διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι πρόνοιες του νόμου και άρα, για παράδειγμα, ότι η Δημοκρατία δεν συνάπτει συμβάσεις εγγύησης που δεν έπρεπε να συνάψει, ή ότι οι συμβάσεις που θα συναφθούν δεν έχουν όρους που δεν έπρεπε να έχουν, ή ότι η Δημοκρατία δεν αποδέχθηκε και κατέβαλε πληρωμή σε πιστωτικό ίδρυμα που δεν αποτελούσε υποχρέωση της με βάση το νόμο, το διάταγμα και τη σύμβαση εγγύησης.

Προσθέτει πως η Επιτροπή Παρακολούθησης θα είναι ο θεματοφύλακας των συμφερόντων της Δημοκρατίας ως συμβαλλόμενου στις συμβάσεις εγγύησης και η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί ότι η συμμετοχή της με το καθεστώς παρατηρητή στις εργασίες της Επιτροπής θα συνέβαλλε ουσιαστικά στη διασφάλιση της απαιτούμενης διαφάνειας και θα διευκόλυνε τον, ούτως ή άλλως συνταγματικά καθορισμένο, έλεγχο εκ μέρους της Υπηρεσίας ως προς την εφαρμογή του Νόμου και άρα ως προς τις δραστηριότητες, πράξεις και αποφάσεις της Επιτροπής.