Μια σειρά δυνητικών κινδύνων που αφορούν στις αυξημένες προβλέψεις, στην αποτροπή νέων πωλήσεων πακέτων κόκκινων δανείων, στη μείωση της κερδοφορίας και της φερεγγυότητας, και των αξιολογήσεων των κυπριακών τραπεζών, επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε περίπτωση εφαρμογής του τροποποιημένου πλαισίου εκποιήσεων που ενέκρινε η Βουλή.

Οι επισημάνσεις της ΕΚΤ για ενδεχόμενο σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο περιλαμβάνονται σε ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε η Φραγκφούρτη στον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, αντίγραφο του οποίου δόθηκε στη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών. Οι επισημάνσεις της ΕΚΤ έρχονται να προστεθούν σε δύο επιστολές που απέστειλε και η ΚΤΚ μεταφέροντας τις επιφυλάξεις της για ενδεχόμενη τροποποίηση του πλαισίου που διέπει τις εκποιήσεις.

Στο μήνυμα τονίζεται ότι το πλαίσιο για τις εκποιήσεις όπως είχε τροποποιηθεί το περασμένο καλοκαίρι ήταν ένας σημαντικός σταθμός στις προσπάθειες για ενίσχυση της σταθερότητας του κυπριακού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

«Οι εκποιήσεις παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα», αναφέρει η ΕΚΤ και εξηγεί ότι το κυπριακό τραπεζικό σύστημα διαθέτει πολύ ψηλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με σχεδόν όλα τα πιστωτικά ιδρύματα να έχουν δείκτη ΜΕΔ πέραν του 30% με τον μέσο όρο των τραπεζών υπό την εποπτεία του ΕΕΜ να είναι κάτω του 5%, ενώ ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΔ μέσω προβλέψεων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάκτηση της εξασφάλισης, προκειμένου να αποφύγει ένα πιο ψηλό ποσοστό προβλέψεων που σχετίζεται με παλαιότερα δάνεια.

Στο μήνυμα εκφράζεται «μεγάλη ανησυχία» ότι λόγω του σημαντικού ρόλου που έχουν οι πωλήσεις πακέτων ΜΕΔ στα πλάνα των τραπεζών για μείωση των κόκκινων δανείων «οι επιδιωκόμενες τροποποιήσεις στο πλαίσιο των εκποιήσεων θα επιβαρύνουν τις προοπτικές για την επιτυχή ολοκλήρωση πωλήσεων πακέτων ΜΕΔ».

Οι επενδυτές, αναφέρεται, ζητούν σταθερό νομικό πλαίσιο που να τους επιτρέπει να τιμολογούν ορθά τις επιδιωκόμενες συμφωνίες, ενώ, το σημαντικότερο, η σημαντικά παρατεταμένη περίοδος πώλησης της εξασφάλισης βάσει του νέου πλαισίου εκποιήσεων θα έχει «αισθητό αντίκτυπο στην τιμή πώλησης τέτοιων χαρτοφυλακίων».

«Αν οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις εν τέλει εγκριθούν, αναμένουμε σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις προβλέψεις για απομείωση δανείων, τις οποίες οι τράπεζες θα πρέπει να αναγνωρίσουν υπό το πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς 9 (IFRS 9), θα πρέπει να εξεταστούν εκτεταμένες περίοδοι (ανάκτησης της εξασφάλισης), μπορεί να πρέπει να μειωθεί η εξάρτιση στην ανάκτηση της εξασφάλισης και η εισροή νέων ΜΕΔ μπορεί να επιταχυνθεί, καθώς θα παρεμποδίζονται τα κίνητρα για βελτίωση της κουλτούρας αποπληρωμής και της αποφυγής των στρατηγικών κακοπληρωτών», αναφέρει η ΕΚΤ.

Αναφέρεται ακόμη ότι ενδεχόμενη έγκριση των τροποποιήσεων αυτών «θα επηρεάσει τις στρατηγικές μείωσης των πολύ υψηλών ΜΕΔ, επηρεάζοντας έτσι την κερδοφορία (των τραπεζών), τη φερεγγυότητα, την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και την αξιολόγηση».

«Ενώ μια ακριβής εκτίμηση του αντίκτυπου είναι δύσκολη σε αυτό το χρονικό σημείο εντούτοις θα είναι ένα σημαντικό μέρος των εποπτικών ελέγχων για το 2020, που θα ακολουθήσει μια προσέγγιση στη βάση του ρίσκου (risk-based approach) για όλα τα ιδρύματα που εποπτεύουμε», καταλήγει η ΕΚΤ.

Πηγή: ΚΥΠΕ