Ανακοίνωση για την πληρωμή ΦΠΑ σε Δόσεις, για τις περιόδους που λήγουν στις 31/12/2020 και 31/1/2021, στο πλαίσιο διαχείρισης των επιπτώσεων της επιδημίας COVID -19 εξέδωσε το Τμήμα Φορολογίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 12/2/2020.

Όπως αναφέρεται, εκ παραδρομής έχει συμπεριληφθεί στον πίνακα οικονομικών δραστηριοτήτων και η δραστηριότητα με Α/Α 18 «Μη ειδικευμένο χοντρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού – κώδικας οικονομικής δραστηριότητας 46.39» η οποία δεν εμπίπτει στις κατηγορίες που αναφέρονται στον Ν. 5 (I) /2021.

Στη βάση αυτού, το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, επιχειρήσεις των οποίων η οικονομική δραστηριότητα εμπίπτει στον κώδικα οικονομικής δραστηριότητας 46.39 «Μη ειδικευμένο χοντρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού», δύνανται αφού υποβάλουν τη Δήλωση ΦΠΑ κανονικά, να προβούν σε πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ σε (3) ισόποσες δόσεις καταβλητέες στις 10/4/2021, 10/5/2021 και 10/6/2021 όπως προβλέπεται στον Ν. 5 (I) /2021.