Χαιρετίζει τη δημοσίευση της έκθεσης της MONEYVAL για την Κύπρο η Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AML/CFT), προσθέτοντας ότι οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν πλήρως δεσμευμένες στην επίτευξη όλων των συστάσεων που περιλήφθηκαν στην Έκθεση.

«Η Συμβουλευτική Αρχή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Έκθεση για την Κύπρο αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες των Αρχών και όλων των εμπλεκομένων φορέων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εντός της διεθνούς κοινότητας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι η αξιολόγηση που διεξήχθη με βάση την αυστηρή και λεπτομερή μεθοδολογία της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) από ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων, αντικατοπτρίζει τα μέτρα που έχει υιοθετήσει η χώρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας τα τελευταία χρόνια και προσδιορίζει τομείς στους οποίους απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχουν καταδείξει στους αξιολογητές, τη δέσμευση για την εφαρμογή ισχυρών πολιτικών για την ενίσχυση του συστήματος της Κύπρου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προστίθεται.

Αναφέρεται επίσης ότι οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στην΄Έκθεση Αξιολόγησης ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές με την πρώτη Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων AML/CFT και το σχετικό Σχέδιο Δράσης και Στρατηγικής που έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2018 και τον Μάρτιο του 2019 αντίστοιχα, καθώς και από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Επίσης, αναφέρεται ότι στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτεται το έγγραφο της Εθνικής Στρατηγικής κατά του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Σημειώνεται επίσης ότι ο πέμπτος γύρος αξιολόγησης, με βάση τα πρότυπα του FATF, είναι ένα πολύ απαιτητικό εγχείρημα και πολύ λίγες χώρες επιτυγχάνουν πολύ θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη βαθμολογία.

Η Κύπρος είναι μία από τις 25 χώρες από τις 98 που έχουν αξιολογηθεί, οι οποίες δεν έχουν χαμηλό βαθμό αξιολόγησης (Low) σε κανένα από τους έντεκα πυλώνες που συνθέτουν την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας, λέει η Συμβουλευτική Αρχή.

Προσθέτει ότι τα μέτρα της Κύπρου έχουν εκτιμηθεί ως αποτελεσματικά σε τρεις από τους έντεκα πυλώνες αποτελεσματικότητας και με μέτρια αποτελεσματικότητα στους υπόλοιπους οκτώ. Όσον αφορά την τεχνική συμμόρφωση, η Κύπρος έχει επιτύχει απόλυτες βαθμολογίες Συμμόρφωσης ή Μεγάλης Συμμόρφωσης στις περισσότερες από τις 40 παραμέτρους, με μόνο δύο εν μέρει συμμορφούμενες αξιολογήσεις και καμία αξιολόγηση ως μη συμμορφούμενη.